Revidert KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning

Styret i GKRS har vedtatt revidert foreløpig standard KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning. Standarden ble sendt på høring i desember 2013. Høringsinstansene hadde relativt få merknader, slik at det er få vesentlige endringer i forhold til høringsutkastet. Sammenlignet med standarden fra 2008 som nå erstattes, er det generelle notekravet gjort tydeligere. Videre er også notekrav som følger av andre KRS-er tatt inn i KRS nr. 6 (F). Som følge av den reviderte standarden er det også fastsatt enkelte endringer i andre standarder. Disse endringene fremgår av oversendelsesbrevet. Revidert KRS nr. 6 (F) gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2014.

Les standarden
Les oversendelsesbrevet

Revidert KRS nr. 7 (F) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Styret i GKRS har vedtatt revidert foreløpig standard KRS nr. 7 (F) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. Standarden var på høring høsten 2013. Høringsinstansene hadde relativt få merknader, slik at det er få vesentlige endringer i forhold til høringsutkastet. Sammenlignet med standarden fra 2006 som nå erstattes, er det imidlertid vesentlige endringer. Den reviderte standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2014.

Les standarden
Les oversendelsesbrevet

KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som foreløpig standard. Standarden omfatter regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser, herunder derivater, samt kriterier og retningslinjer for regnskapsføring av sikring. Standarden var på høring i 2013. Det var stort engasjement i høringsrunden og det er gjort en del endringer i standarden som følge høringsinstansenes kommentarer. Med unntak for regnskapsføring av opsjoner, innebærer imidlertid ikke endringene noen vesentlige realitetsendringer i forhold til høringsutkastet.

Som følge av KRS nr. 11 (F) er det også vedtatt endringer i KRS nr. 1, KRS nr. 2, KRS nr. 3 (F) og KRS nr. 9 (F).

KRS nr. 11 (F) gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2014.

Les hele standarden
Last ned standarden i pdf-format
Vedlegg A: Veiledning
Vedlegg B: Eksempler
Vedlegg C: Ordliste
Endringer i andre standarder
Last ned oversendelsesskriv i pdf-format

Regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014

Fra regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Kompensasjonsinntekten skal fremkomme på egen linje i budsjett- og regnskapsskjema 2A og økonomisk oversikt investering. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift skal, i likhet med tidligere, regnes som en del av investeringens anskaffelseskost. Anleggsmidler aktiveres dermed fremdeles inklusive kompensasjonsberettiget merverdiavgift. GKRS har presisert dette nærmere i KRS nr. 2. Et unntak fra dette gjelder ved finansiell leieavtaler, hvor kompensasjonsberettiget merverdiavgift ikke regnes med i leiebetalingene. Dette er klargjort gjennom en endring i KRS nr. 8. Videre er det fastsatt endringer i notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon». Notatet «Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til momskompensasjon» er opphevet, da det ikke lenger er behov for det.