Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Årsmelding 2020

Aktiviteten i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ble sterkt preget av koronapandemien. Foreningen har likevel hatt en god aktivitet, som har vært preget av arbeid med fastsettelse av standard for konsolidert årsregnskap og revisjon av rammeverk for kommuneregnskapet. Foreløpig standard for konsolidert årsregnskap ble fastsatt i juni 2020 og revidert rammeverk for kommuneregnskapet ble sendt på høring i januar 2021. Det kan leses mer om aktiviteten i GKRS i årsmeldingen for 2020. Årsmeldingen ble fastsatt på foreningens årsmøte 29. april 2021 og består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

Les årsmeldingen her

Endringer i KRS nr. 5 

Som et ledd i et arbeid med gjennomgang og oppdatering av notater utgitt av GKRS, er notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon» innarbeidet som vedlegg i KRS nr. 5 «Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil». Vedlegget omhandler den regnskapsmessige håndteringen ved endring av amortiseringsperiode for premieavvik fra full amortisering året etter til amortisering over 7 år og omvendt.

Les KRS nr. 5 her

Oppdatert veileder til KRS nr. 4 og endringer i standarden

Veilederen til KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» er nå oppdatert i samsvar med standarden, som ble oppdatert i 2019. I forbindelse med oppdateringen er bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften § 2-8 om utbytte og uttak av kapital fra selskaper innarbeidet i standarden og veilederen. Notatet «Utdeling fra aksjeselskaper» er derfor opphevet.

Les KRS 4 her

Les veilederen til KRS nr. 4 her

Høring – Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

I forbindelse med ny kommunelov er rammeverket for kommuneregnskapet nå revidert og sendes på høring. Det er også snart ti år siden rammeverket først ble fastsatt.

Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet. Kommuneregnskapet er et finansielt og bevilgningsorientert regnskap, med fokus på betalbare størrelser. Det meste av innholdet i de tidligere rammeverksnotatene er derfor videreført, og det er få materielle endringer. Det er imidlertid gjort en betydelig omredigering. Ved at de fire tidligere notatene er slått sammen til ett samlet dokument inndelt i tre deler.

  1. Rammeverk og grunnleggende prinsipper
  2. Den kommunale regnskapsmodellen
  3. Transaksjonstidspunktet

Rammeverket skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet for dette. Dette gir rammene for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål. Rammeverket er grunnlaget for standardsetting, og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes.

Høringsfrist er 28. mai 2021

KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap – fastsatt som foreløpig standard

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard. Standarden omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner, og var på høring våren 2020. Innkomne høringsuttalelser er gjennomgått av GKRS.

Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet. For å ivareta dette er det i standarden lagt stor vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet, spesielt netto driftsresultat, skal være uavhengig av kommunens organisering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften § 10‑1 andre ledd, slik at plikten til å eliminere interne transaksjoner skal fravikes når det følger av god kommunal regnskapsskikk. Denne endringen i forskriften åpner for elimineringsunntak som innebærer at KRS nr. 14 er harmonisert med KOSTRA-rapporteringen.

Standarden trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Les standarden her

Les oversendelsesbrevet her