Standarder

Kommunenes årsregnskaper skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
Kommunale regnskapsstandarder

Rammeverk

Grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet
Les rammeverket

Notater

Notater vil normalt være et ledd i en utvikling eller en fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. 
Les notater

Høringsutkast

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger. 

Høringsfrist er 20. november 2022.

Nyhetssaker

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022

KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021. Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden. Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.

Les hele standarden
Les oversendelsesbrevet her


Les mer

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger.

Høringsfrist er 20. november 2022.


Les mer

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Publisert: 30. juni 2022

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere tolkningsuttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


Les mer

Oppdatering av notater

Publisert: 18. mai 2022

Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene.

Regnskapsmessig behandling av valuta

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet.

Les notatet her

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av ulike former for OPS-avtaler. Notatet er i hovedsak oppdatert som følge av endelig KRS nr. 8 – Leieavtaler.

Les notatet her


Les mer

Årsmelding 2021

Publisert: 18. mai 2022

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den faglige aktiviteten i 2021 var knyttet til revidert rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i september. Videre ble veileder til KRS nr. 4 og flere notater oppdatert. Det ble også satt i gang arbeid med notater om investeringer i digitale løsninger og dekomponering av anleggsmidler, som forventes fastsatt i andre halvår 2022.

Les årsmeldingen her


Les mer

Oppdaterte notater

Publisert: 21. desember 2021

Styret i GKRS har fastsatt tre oppdaterte notater. 

Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke
Notatet omhandler regnskapsføringen av ulike typer overføringer fra kommunen til soknets organer som følger av kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirkes virksomhet lokalt og gravplasser. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, ny trossamfunnslov og endringer i gravplassloven.

Les notatet

Skatteutgifter i kommuneregnskapet
Kommunene er som hovedregel ikke skattepliktige, med unntak for visse typer inntekter. Notatet som omhandler regnskapsføringen av kommunens skatteutgifter er oppdatert som følge av ny kommunelov.

Les notatet

Selvkost i kommuneregnskapet
Notatet drøfter hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. De problemstillingene som omtales i notatet er håndtering av overskudd og underskudd på selvkost, korrigering av tidligere års feil og forskjeller mellom kommuneregnskapet og selvkost, herunder alternativkost, avskrivninger og salg/utrangering av varige driftsmidler. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov med ny budsjett- og regnskapsforskrift og ny selvkostforskrift. Videre er nye veiledere for selvkostberegning innarbeidet.

Les notatet


Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd felt

Vi tilpasser vår kommunikasjon for å gi deg mest mulig relevant innhold og informasjon. Dette krever at vi behandler noen personopplysninger.

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022
KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som […]
Les mer

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022
Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring». I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som […]
Les mer

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Publisert: 30. juni 2022
Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere […]
Les mer

Oppdatering av notater

Publisert: 18. mai 2022
Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene. Regnskapsmessig behandling av valuta Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet. Les notatet […]
Les mer

Årsmelding 2021

Publisert: 18. mai 2022
Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den […]
Les mer

Oppdaterte notater

Publisert: 21. desember 2021
Styret i GKRS har fastsatt tre oppdaterte notater.  Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke Notatet omhandler regnskapsføringen av ulike typer overføringer fra kommunen til soknets organer som følger av kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirkes […]
Les mer

Periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid

Publisert: 13. desember 2021
GKRS har mottatt en henvendelse med spørsmål om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid. Det følger av rammeverk for kommuneregnskapet at lønn og andre godtgjørelser skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. når den ansatte har levert de ytelsene som vedkommende […]
Les mer

Rammeverk for kommuneregnskapet

Publisert: 30. september 2021
Styret i GKRS har fastsatt rammeverk for kommuneregnskapet. Rammeverket er revidert som følge av ny kommunelov og var på høring våren 2021. Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet, og det er der for få materielle endringer […]
Les mer

Oppdatert notat om videreutlån

Publisert: 29. september 2021
Styret i GKRS har fastsatt oppdatert notat om regnskapsføring av videreutlån. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, men det er også foretatt enkelte andre endringer. Notatet omhandler regnskapsføring av videreutlån, dvs. utlån finansiert med innlån etter kommuneloven § […]
Les mer

// Nyhetssaker

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022

KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021. Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden. Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.

Les hele standarden
Les oversendelsesbrevet her


Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger.

Høringsfrist er 20. november 2022.


Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Publisert: 30. juni 2022

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere tolkningsuttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


Oppdatering av notater

Publisert: 18. mai 2022

Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene.

Regnskapsmessig behandling av valuta

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet.

Les notatet her

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av ulike former for OPS-avtaler. Notatet er i hovedsak oppdatert som følge av endelig KRS nr. 8 – Leieavtaler.

Les notatet her


Årsmelding 2021

Publisert: 18. mai 2022

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den faglige aktiviteten i 2021 var knyttet til revidert rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i september. Videre ble veileder til KRS nr. 4 og flere notater oppdatert. Det ble også satt i gang arbeid med notater om investeringer i digitale løsninger og dekomponering av anleggsmidler, som forventes fastsatt i andre halvår 2022.

Les årsmeldingen her


Oppdaterte notater

Publisert: 21. desember 2021

Styret i GKRS har fastsatt tre oppdaterte notater. 

Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke
Notatet omhandler regnskapsføringen av ulike typer overføringer fra kommunen til soknets organer som følger av kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirkes virksomhet lokalt og gravplasser. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, ny trossamfunnslov og endringer i gravplassloven.

Les notatet

Skatteutgifter i kommuneregnskapet
Kommunene er som hovedregel ikke skattepliktige, med unntak for visse typer inntekter. Notatet som omhandler regnskapsføringen av kommunens skatteutgifter er oppdatert som følge av ny kommunelov.

Les notatet

Selvkost i kommuneregnskapet
Notatet drøfter hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. De problemstillingene som omtales i notatet er håndtering av overskudd og underskudd på selvkost, korrigering av tidligere års feil og forskjeller mellom kommuneregnskapet og selvkost, herunder alternativkost, avskrivninger og salg/utrangering av varige driftsmidler. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov med ny budsjett- og regnskapsforskrift og ny selvkostforskrift. Videre er nye veiledere for selvkostberegning innarbeidet.

Les notatet


Periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid

Publisert: 13. desember 2021

GKRS har mottatt en henvendelse med spørsmål om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid. Det følger av rammeverk for kommuneregnskapet at lønn og andre godtgjørelser skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. når den ansatte har levert de ytelsene som vedkommende er forpliktet til i henhold til arbeidsavtalen. GKRS’ vurdering er at utnyttelse av den fleksibilitet i avvikling av arbeidstiden, som er en regulert del av lønnssystemet i kommunene, ikke har regnskapsmessig betydning for hvorvidt en ansatt har levert de ytelsene som vedkommende er forpliktet til i henhold til arbeidsavtalen. Rammeverkets drøftelse av tidspunkt for regnskapsføring av lønn og godtgjørelser tilsier derfor ikke at denne type avvik fra normal arbeidstid skal periodiseres i kommuneregnskapet.

Les svaret her


Rammeverk for kommuneregnskapet

Publisert: 30. september 2021

Styret i GKRS har fastsatt rammeverk for kommuneregnskapet. Rammeverket er revidert som følge av ny kommunelov og var på høring våren 2021. Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet, og det er der for få materielle endringer i det fastsatte rammeverket, sammenlignet med de fire rammeverksnotatene fra 2011. Det er imidlertid gjort en betydelig omredigering, blant annet ved at de fire notatene er erstattet av ett dokument. Del A beskriver forutsetninger for og formål med kommuneregnskapet, de grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene og metoder for måling. Del B går mer i dybden og beskriver kommuneregnskapets oppbygging og sammenhenger. Del C beskriver nærmere transaksjonstidspunktet, dvs. tidspunktet for regnskapsføring av ulike utgifter og inntekter.

Rammeverket skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål. Rammeverket er grunnlaget for utvikling av god kommunal regnskapsskikk gjennom standardsetting og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes. På den måten skal rammeverket bidra til å øke kvaliteten på regnskapene i kommunal sektor.

Les rammeverket her

Les oversendelsesbrevet her


Oppdatert notat om videreutlån

Publisert: 29. september 2021

Styret i GKRS har fastsatt oppdatert notat om regnskapsføring av videreutlån. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, men det er også foretatt enkelte andre endringer. Notatet omhandler regnskapsføring av videreutlån, dvs. utlån finansiert med innlån etter kommuneloven § 14-17. Videre omtales blant annet regnskapsføring av innlån til videreutlån og tap på videreutlån. Husbankens startlån er den mest utbredte formen for videreutlån, og notatet omtaler derfor enkelte forhold spesielt knyttet til startlån, herunder tapsdeling med Husbanken.

Les notatet her


Årsmelding 2020

Publisert: 7. mai 2021

Aktiviteten i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ble sterkt preget av koronapandemien. Foreningen har likevel hatt en god aktivitet, som har vært preget av arbeid med fastsettelse av standard for konsolidert årsregnskap og revisjon av rammeverk for kommuneregnskapet. Foreløpig standard for konsolidert årsregnskap ble fastsatt i juni 2020 og revidert rammeverk for kommuneregnskapet ble sendt på høring i januar 2021. Det kan leses mer om aktiviteten i GKRS i årsmeldingen for 2020. Årsmeldingen ble fastsatt på foreningens årsmøte 29. april 2021 og består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

Les årsmeldingen her


1 2 3 15

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd felt

Vi tilpasser vår kommunikasjon for å gi deg mest mulig relevant innhold og informasjon. Dette krever at vi behandler noen personopplysninger.

Du kan når som helst melde deg av tjenesten.

chevron-down