Standarder

Kommunenes årsregnskaper skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
Kommunale regnskapsstandarder

Rammeverk

Grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet
Les rammeverket

Notater

Notater vil normalt være et ledd i en utvikling eller en fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. 
Les notater

Høringsutkast

Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk sender forslag til endringer i følgende foreløpige kommunale regnskapsstandarder på høring:

Standardene er gjennomgått med tanke på omgjøring til endelige standarder. Spesielt i utkastet til KRS nr. 12 er det mange endringer. Dette skyldes blant annet at strukturen i standarden er endret.

Høringsfrist er 14. mai 2024

Nyhetssaker

Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Publisert: 20. juni 2024

Styret i GKRS har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”. Bakgrunnen for notatet er den midlertidige adgangen til å oppheve kommunale boligstiftelser som følger av stiftelsesloven kapittel 6A. I notatet drøftes den regnskapsmessige behandlingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til kommunene ved opphevelse av kommunale boligstiftelser.

Les notatet


Les mer

Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

Publisert: 25. januar 2024

GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk sender forslag til endringer i følgende foreløpige kommunale regnskapsstandarder på høring:

Standardene er gjennomgått med tanke på omgjøring til endelige standarder. Spesielt i utkastet til KRS nr. 12 er det mange endringer. Dette skyldes blant annet at strukturen i standarden er endret.

Høringsfrist er 14. mai 2024


Les mer

Notat – Sammenslåing, deling og grensejustering

Publisert: 3. oktober 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Regnskapsmessig behandling av sammenslåing, deling og grensejustering i kommuner og fylkeskommuner». I notatet drøftes regnskapsspørsmål knyttet til grenseendringer i kommuner og fylkeskommuner i form av sammenslåing, deling og grensejustering. Notatet er innebærer en betydelig omskrivning og utvidelse sammenlignet med notatet «Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer» fra 2017 og erstatter dette notatet. Spesielt omtalen av deling av kommuner er utvidet.

Les notatet her


Les mer

Justering av merverdiavgift

Publisert: 3. oktober 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling». Notatet er en oppdatering av notatet som først ble utgitt i 2012 og senest oppdatert i 2018. Oppdateringen omfatter nødvendige tilpasninger til gjeldende kommunelov. Videre er det tatt inn flere nye og utvidete eksempler på regnskapsføring.

Les notatet her


Les mer

Endringer i KRS 1 og KRS 14

Publisert: 22. juni 2023

Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene. I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av lånets løpetid. I KRS nr. 14 (F) Konsolidert årsregnskap, er det gjort en endring for at elimineringsunntakene i standarden skal samsvare med KOSTRA-veilederen.

Les KRS 1 her

Les KRS 14 her


Les mer

Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Dekomponering av anleggsmidler». Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg. Notatet drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Overgang til dekomponering av eksisterende anleggsmidler som har vært avskrevet en periode drøftes spesielt. Notatet inneholder flere eksempler på hvordan anleggsmidler kan deles opp i komponenter.

I forbindelse med fastsettelsen av notatet, ble det også vedtatt noen mindre endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Oppdaterte standarder er tilgjengelig på nettsidene.

Les notatet her


Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd felt

Vi tilpasser vår kommunikasjon for å gi deg mest mulig relevant innhold og informasjon. Dette krever at vi behandler noen personopplysninger.

Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Publisert: 20. juni 2024
Styret i GKRS har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”. Bakgrunnen for notatet er den midlertidige adgangen til å oppheve kommunale boligstiftelser som følger av stiftelsesloven kapittel 6A. I notatet drøftes den regnskapsmessige behandlingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til […]
Les mer

Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

Publisert: 25. januar 2024
GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk sender forslag til endringer i følgende foreløpige kommunale regnskapsstandarder på høring: Standardene er gjennomgått med tanke på omgjøring til endelige standarder. Spesielt i utkastet til KRS nr. 12 er det mange endringer. Dette skyldes […]
Les mer

Notat – Sammenslåing, deling og grensejustering

Publisert: 3. oktober 2023
Styret i GKRS har fastsatt notatet «Regnskapsmessig behandling av sammenslåing, deling og grensejustering i kommuner og fylkeskommuner». I notatet drøftes regnskapsspørsmål knyttet til grenseendringer i kommuner og fylkeskommuner i form av sammenslåing, deling og grensejustering. Notatet er innebærer en betydelig […]
Les mer

Justering av merverdiavgift

Publisert: 3. oktober 2023
Styret i GKRS har fastsatt notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling». Notatet er en oppdatering av notatet som først ble utgitt i 2012 og senest oppdatert i 2018. Oppdateringen omfatter nødvendige tilpasninger til gjeldende kommunelov. Videre […]
Les mer

Endringer i KRS 1 og KRS 14

Publisert: 22. juni 2023
Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene. I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av […]
Les mer

Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Publisert: 3. mai 2023
Styret i GKRS har fastsatt notatet «Dekomponering av anleggsmidler». Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg. Notatet drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler og hvordan dette kan gjennomføres […]
Les mer

Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 3. mai 2023
Styret i GKRS har fastsatt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering». Utkast til notat var på høring høsten 2022. Fagkomiteen har gått gjennom høringsuttalelsene og bearbeidet notatet på bakgrunn av disse. Notatet omhandler avgrensningen mellom drifts- og […]
Les mer

GKRS’ årsmelding for 2022

Publisert: 2. mai 2023
GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk avholdt årsmøte 27. april 2023. Årsmøtet fastsatte blant annet foreningens årsmelding for 2022. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen gir også en omtale av den faglige aktiviteten i GKRS i 2022. […]
Les mer

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022
KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som […]
Les mer

// Nyhetssaker

Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Publisert: 20. juni 2024

Styret i GKRS har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”. Bakgrunnen for notatet er den midlertidige adgangen til å oppheve kommunale boligstiftelser som følger av stiftelsesloven kapittel 6A. I notatet drøftes den regnskapsmessige behandlingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til kommunene ved opphevelse av kommunale boligstiftelser.

Les notatet


Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

Publisert: 25. januar 2024

GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk sender forslag til endringer i følgende foreløpige kommunale regnskapsstandarder på høring:

Standardene er gjennomgått med tanke på omgjøring til endelige standarder. Spesielt i utkastet til KRS nr. 12 er det mange endringer. Dette skyldes blant annet at strukturen i standarden er endret.

Høringsfrist er 14. mai 2024


Notat – Sammenslåing, deling og grensejustering

Publisert: 3. oktober 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Regnskapsmessig behandling av sammenslåing, deling og grensejustering i kommuner og fylkeskommuner». I notatet drøftes regnskapsspørsmål knyttet til grenseendringer i kommuner og fylkeskommuner i form av sammenslåing, deling og grensejustering. Notatet er innebærer en betydelig omskrivning og utvidelse sammenlignet med notatet «Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer» fra 2017 og erstatter dette notatet. Spesielt omtalen av deling av kommuner er utvidet.

Les notatet her


Justering av merverdiavgift

Publisert: 3. oktober 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling». Notatet er en oppdatering av notatet som først ble utgitt i 2012 og senest oppdatert i 2018. Oppdateringen omfatter nødvendige tilpasninger til gjeldende kommunelov. Videre er det tatt inn flere nye og utvidete eksempler på regnskapsføring.

Les notatet her


Endringer i KRS 1 og KRS 14

Publisert: 22. juni 2023

Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene. I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av lånets løpetid. I KRS nr. 14 (F) Konsolidert årsregnskap, er det gjort en endring for at elimineringsunntakene i standarden skal samsvare med KOSTRA-veilederen.

Les KRS 1 her

Les KRS 14 her


Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Dekomponering av anleggsmidler». Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg. Notatet drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Overgang til dekomponering av eksisterende anleggsmidler som har vært avskrevet en periode drøftes spesielt. Notatet inneholder flere eksempler på hvordan anleggsmidler kan deles opp i komponenter.

I forbindelse med fastsettelsen av notatet, ble det også vedtatt noen mindre endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Oppdaterte standarder er tilgjengelig på nettsidene.

Les notatet her


Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering». Utkast til notat var på høring høsten 2022. Fagkomiteen har gått gjennom høringsuttalelsene og bearbeidet notatet på bakgrunn av disse. Notatet omhandler avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet knyttet til kommuners anskaffelser av digitale løsninger. I notatet drøftes kriterier for når anskaffelse av digitale løsninger, først og fremst programvare, kan regnskapsføres i investeringsregnskapet. Skybaserte tjenester drøftes spesielt. Notatet anvender de kommunale regnskapsstandardene, først og fremst KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, og bør leses i sammenheng med disse.

Les notatet her


GKRS’ årsmelding for 2022

Publisert: 2. mai 2023

GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk avholdt årsmøte 27. april 2023. Årsmøtet fastsatte blant annet foreningens årsmelding for 2022. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen gir også en omtale av den faglige aktiviteten i GKRS i 2022. I 2022 har det vært jobbet mye med notater om investeringer i digitale løsninger og om dekomponering av anleggsmidler. Det er også jobbet med oppdatering av notat om sammenslåing, deling og grensejusteringer, som forventes fastsatt høsten 2023. Videre ble KRS nr. 7 fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard i 2022.

Les årsmeldingen her


KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022

KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021. Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden. Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.

Les hele standarden
Les oversendelsesbrevet her


Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger.

Høringsfrist er 20. november 2022.


1 2 3 16

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd felt

Vi tilpasser vår kommunikasjon for å gi deg mest mulig relevant innhold og informasjon. Dette krever at vi behandler noen personopplysninger.

Du kan når som helst melde deg av tjenesten.

chevron-down