Standarder

Kommunenes årsregnskaper skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
Kommunale regnskapsstandarder

Rammeverk

Grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet
Les rammeverket

Notater

Notater vil normalt være et ledd i en utvikling eller en fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. 
Les notater

Høringsutkast

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger. 

Høringsfrist er 20. november 2022.

Nyhetssaker

Endringer i KRS 1 og KRS 14

Publisert: 22. juni 2023

Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene. I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av lånets løpetid. I KRS nr. 14 (F) Konsolidert årsregnskap, er det gjort en endring for at elimineringsunntakene i standarden skal samsvare med KOSTRA-veilederen.

Les KRS 1 her

Les KRS 14 her


Les mer

Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Dekomponering av anleggsmidler». Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg. Notatet drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Overgang til dekomponering av eksisterende anleggsmidler som har vært avskrevet en periode drøftes spesielt. Notatet inneholder flere eksempler på hvordan anleggsmidler kan deles opp i komponenter.

I forbindelse med fastsettelsen av notatet, ble det også vedtatt noen mindre endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Oppdaterte standarder er tilgjengelig på nettsidene.

Les notatet her


Les mer

Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering». Utkast til notat var på høring høsten 2022. Fagkomiteen har gått gjennom høringsuttalelsene og bearbeidet notatet på bakgrunn av disse. Notatet omhandler avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet knyttet til kommuners anskaffelser av digitale løsninger. I notatet drøftes kriterier for når anskaffelse av digitale løsninger, først og fremst programvare, kan regnskapsføres i investeringsregnskapet. Skybaserte tjenester drøftes spesielt. Notatet anvender de kommunale regnskapsstandardene, først og fremst KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, og bør leses i sammenheng med disse.

Les notatet her


Les mer

GKRS’ årsmelding for 2022

Publisert: 2. mai 2023

GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk avholdt årsmøte 27. april 2023. Årsmøtet fastsatte blant annet foreningens årsmelding for 2022. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen gir også en omtale av den faglige aktiviteten i GKRS i 2022. I 2022 har det vært jobbet mye med notater om investeringer i digitale løsninger og om dekomponering av anleggsmidler. Det er også jobbet med oppdatering av notat om sammenslåing, deling og grensejusteringer, som forventes fastsatt høsten 2023. Videre ble KRS nr. 7 fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard i 2022.

Les årsmeldingen her


Les mer

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022

KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021. Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden. Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.

Les hele standarden
Les oversendelsesbrevet her


Les mer

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger.

Høringsfrist er 20. november 2022.


Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd felt

Vi tilpasser vår kommunikasjon for å gi deg mest mulig relevant innhold og informasjon. Dette krever at vi behandler noen personopplysninger.

Endringer i KRS 1 og KRS 14

Publisert: 22. juni 2023
Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene. I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av […]
Les mer

Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Publisert: 3. mai 2023
Styret i GKRS har fastsatt notatet «Dekomponering av anleggsmidler». Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg. Notatet drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler og hvordan dette kan gjennomføres […]
Les mer

Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 3. mai 2023
Styret i GKRS har fastsatt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering». Utkast til notat var på høring høsten 2022. Fagkomiteen har gått gjennom høringsuttalelsene og bearbeidet notatet på bakgrunn av disse. Notatet omhandler avgrensningen mellom drifts- og […]
Les mer

GKRS’ årsmelding for 2022

Publisert: 2. mai 2023
GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk avholdt årsmøte 27. april 2023. Årsmøtet fastsatte blant annet foreningens årsmelding for 2022. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen gir også en omtale av den faglige aktiviteten i GKRS i 2022. […]
Les mer

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022
KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som […]
Les mer

Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022
Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring». I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som […]
Les mer

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Publisert: 30. juni 2022
Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere […]
Les mer

Oppdatering av notater

Publisert: 18. mai 2022
Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene. Regnskapsmessig behandling av valuta Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet. Les notatet […]
Les mer

Årsmelding 2021

Publisert: 18. mai 2022
Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den […]
Les mer

// Nyhetssaker

Endringer i KRS 1 og KRS 14

Publisert: 22. juni 2023

Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene. I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av lånets løpetid. I KRS nr. 14 (F) Konsolidert årsregnskap, er det gjort en endring for at elimineringsunntakene i standarden skal samsvare med KOSTRA-veilederen.

Les KRS 1 her

Les KRS 14 her


Notat – Dekomponering av anleggsmidler

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Dekomponering av anleggsmidler». Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg. Notatet drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Overgang til dekomponering av eksisterende anleggsmidler som har vært avskrevet en periode drøftes spesielt. Notatet inneholder flere eksempler på hvordan anleggsmidler kan deles opp i komponenter.

I forbindelse med fastsettelsen av notatet, ble det også vedtatt noen mindre endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Oppdaterte standarder er tilgjengelig på nettsidene.

Les notatet her


Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 3. mai 2023

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering». Utkast til notat var på høring høsten 2022. Fagkomiteen har gått gjennom høringsuttalelsene og bearbeidet notatet på bakgrunn av disse. Notatet omhandler avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet knyttet til kommuners anskaffelser av digitale løsninger. I notatet drøftes kriterier for når anskaffelse av digitale løsninger, først og fremst programvare, kan regnskapsføres i investeringsregnskapet. Skybaserte tjenester drøftes spesielt. Notatet anvender de kommunale regnskapsstandardene, først og fremst KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, og bør leses i sammenheng med disse.

Les notatet her


GKRS’ årsmelding for 2022

Publisert: 2. mai 2023

GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk avholdt årsmøte 27. april 2023. Årsmøtet fastsatte blant annet foreningens årsmelding for 2022. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen gir også en omtale av den faglige aktiviteten i GKRS i 2022. I 2022 har det vært jobbet mye med notater om investeringer i digitale løsninger og om dekomponering av anleggsmidler. Det er også jobbet med oppdatering av notat om sammenslåing, deling og grensejusteringer, som forventes fastsatt høsten 2023. Videre ble KRS nr. 7 fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard i 2022.

Les årsmeldingen her


KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen – endelig standard

Publisert: 9. desember 2022

KRS nr. 7 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Standarden ble oppdatert som følge av ny kommunelov i 2020 og er nå revidert for å bringe standarden i samsvar med drøftelsen av usikre forpliktelser i Rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i 2021. Foruten regnskapsføring av usikre forpliktelser omhandler standarden også betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. På disse områdene er det ikke endringer i den endelige standarden. Standarden innføres som endelig standard fra regnskapsåret 2023. Tidligere anvendelse er tillatt.

Les hele standarden
Les oversendelsesbrevet her


Høring – Notat om digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Publisert: 4. oktober 2022

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har besluttet å sende notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter. Sentrale punkter i notatet er kriterier for når kommuner kan anses å ha kjøpt programvare, med en spesiell drøfting av skybaserte løsninger, og kommuners finansiering av andres tilvirkning av digitale løsninger.

Høringsfrist er 20. november 2022.


Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Publisert: 30. juni 2022

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere tolkningsuttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


Oppdatering av notater

Publisert: 18. mai 2022

Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene.

Regnskapsmessig behandling av valuta

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet.

Les notatet her

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av ulike former for OPS-avtaler. Notatet er i hovedsak oppdatert som følge av endelig KRS nr. 8 – Leieavtaler.

Les notatet her


Årsmelding 2021

Publisert: 18. mai 2022

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den faglige aktiviteten i 2021 var knyttet til revidert rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i september. Videre ble veileder til KRS nr. 4 og flere notater oppdatert. Det ble også satt i gang arbeid med notater om investeringer i digitale løsninger og dekomponering av anleggsmidler, som forventes fastsatt i andre halvår 2022.

Les årsmeldingen her


Oppdaterte notater

Publisert: 21. desember 2021

Styret i GKRS har fastsatt tre oppdaterte notater. 

Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke
Notatet omhandler regnskapsføringen av ulike typer overføringer fra kommunen til soknets organer som følger av kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirkes virksomhet lokalt og gravplasser. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, ny trossamfunnslov og endringer i gravplassloven.

Les notatet

Skatteutgifter i kommuneregnskapet
Kommunene er som hovedregel ikke skattepliktige, med unntak for visse typer inntekter. Notatet som omhandler regnskapsføringen av kommunens skatteutgifter er oppdatert som følge av ny kommunelov.

Les notatet

Selvkost i kommuneregnskapet
Notatet drøfter hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. De problemstillingene som omtales i notatet er håndtering av overskudd og underskudd på selvkost, korrigering av tidligere års feil og forskjeller mellom kommuneregnskapet og selvkost, herunder alternativkost, avskrivninger og salg/utrangering av varige driftsmidler. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov med ny budsjett- og regnskapsforskrift og ny selvkostforskrift. Videre er nye veiledere for selvkostberegning innarbeidet.

Les notatet


1 2 3 15

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd felt

Vi tilpasser vår kommunikasjon for å gi deg mest mulig relevant innhold og informasjon. Dette krever at vi behandler noen personopplysninger.

Du kan når som helst melde deg av tjenesten.

chevron-down