Budsjettering og regnskapsføring av investeringer

5. mai 2010

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i et brev til Norges Kommunerevisorforbund av 7. april 2010 blant annet at investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig og at begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet gjelder differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammer eller -prosjekter.

 Les departementets brev her

chevron-down