Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom

Dersom kommunen yter tilskudd i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler til tilskuddsmottaker, skal transaksjonen dekomponeres i en salgstransaksjon og en tilskuddstransaksjon. Fagkomiteen har på forespørsel fra en kommune vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved slik regnskapsføring. GKRS vurdering er at tilskudd gitt i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler skal regnskapsføres til virkelig verdi på overdragelsestidspunktet.

Les hele uttalelsen her

Budsjettering og regnskapsføring av investeringer

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i et brev til Norges Kommunerevisorforbund av 7. april 2010 blant annet at investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig og at begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet gjelder differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammer eller -prosjekter.

 Les departementets brev her

Tap på og omgjøring av sosiale utlån

GKRS har i brev av 5. mai 2010 svart henvendelse fra Hedmark Revisjon IKS om regnskapsføring av tap på sosiale utlån og omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag. GKRS uttaler at tap på sosiale utlån ikke skal regnskapsføres i drifts- eller investeringsregnskapet, men direkte mot egenkapitalen (kapitalkonto). Det samme gjelder som hovedregel også ved omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag.

Les svaret her