Statusrapport for GKRS desember 2009

GKRS utgir årlig en statusrapport med omtale av de kommunale regnskapsstandardene og notatene GKRS har utgitt. Endringer siste år og saker det har vært arbeidet spesielt med i 2009 er gitt en noe bredere omtale. Vi håper statusrapporten vil være til nytte for kommuner, fylkeskommuner, revisorer og andre interesserte.

Les rapporten

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har vedtatt visse endringer i noen av de kommunale regnskapsstandardene. Endringene er i hovedsak av ren redaksjonell karakter og innebærer ingen realitetsendringer.

Gjennom arbeid med de kommunale regnskapsstandardene og via innspill fra andre har foreningen identifisert visse unøyaktigheter, utelatelser og foreldete henvisninger i regnskapsstandardene. De endringene som er vedtatt retter opp slike forhold. Endringene er i all hovedsak av ren redaksjonell karakter og innebærer ingen realitetsendring.

Endringene trer i kraft straks

Følgende endringer er vedtatt (endringene vist i kursiv):

A. KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld

Pkt. 2.1 Anleggsmidler 3. avsnitt 3. setning skal lyde:
Eksempler på finansielle anleggsmidler er utlån til privat personer og bedrifter (etableringslån, utlån til bedrifter – både kommunale og andre), egenkapitalinnskudd i pensjonskasser, kjøp av aksjer og andeler i bedrifter som kommunen har en spesiell interesse av å engasjere seg i eller som er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert (f.eks attføringsbedrifter, kommunale næringsselskaper, energiverk mv).

Pkt. 2.1 Anleggsmidler 4. avsnitt 2. setning skal lyde:
Med obligasjoner som holdes til forfall menes finansielle eiendeler, annet enn derivater, strukturerte produkter og utlån, med faste eller bestembare innbetalinger og avtalt forfallsdato, som kommunen har intensjon om og evne til å holde til forfall.

Pkt. 2.1 Omløpsmidler 3. avsnitt 1. setning skal lyde:
Finansielle instrumenter og varederivater som inngår i en handelsportefølje med sikte på videresalg og omsettes på børs eller i et regulert marked, samt har god likviditet og eierspredning, klassifiseres som omløpsmidler iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 8.

4. setning skal lyde:
I begrepet finansielle instrumenter inngår sertifikater, obligasjoner, aksjer, pengemarkedsfond, aksjefond, obligasjonsfond mv.

Pkt 3 nr. 1 skal lyde:
Klassifiseringen av anleggsmidler og omløpsmidler baseres først og fremst på definisjonen av anleggsmidler som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk.

B. KRS nr. 6 Noter og årsberetning

Pkt. 3.2.1 nr. 1 skal lyde:
Det skal gis en spesifikasjon av endring i arbeidskapital i regnskapsåret.

I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal denne noten minst inneholde en oppstilling over anskaffelse og anvendelse av midler, samt sammenheng til endringer i arbeidskapitalen ifølge balansen.

Pkt. 3.2.1 nr. 2 skal lyde (teksten i 2. avsnitt er flyttet fra nåværende nr. 9):
Det skal gis en redegjørelse for kommunens eller fylkeskommunens pensjonsforpliktelser, jf også § 13. nedenfor

Regnskapsforskriften gir i §§ 13-1 C og E samt 13-3 D anvisning om innholdet i denne noten. Noten skal inneholde en spesifikasjon over netto pensjonskostnad, pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik. I tillegg skal beregningsforutsetningene angis. Utover dette skal årets og akkumulert estimatavvik fra tidligere år tas inn i noten.

Pkt. 3.2.1 nr. 9 skal lyde:
Ved salg av finansielle anleggsmidler der en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen av avkastning på innskutt kapital dokumenteres. Dette gjelder også ved omklassifisering av midler etter § 3 femte ledd.

Pkt. 3.2.2 nr. 7, første setning, skal lyde:
For finansielle omløpsmidler (markedsbaserte finansielle omløpsmidler) som er vurdert etter regnskapsforskriften § 8 første ledd, gis informasjon om anskaffelseskost, fordeling av investeringene på aktivaklasser, virkelig verdi (markedsverdi), periodens resultatførte verdiendring og balanseført verdi.

C. KRS nr. 8 Leieavtaler

Pkt. 3.4 nr. 8 skal lyde:
Dersom eiendelen har en begrenset økonomisk levetid skal den avskrives. Avskrivingsperioden settes lik estimert leieperiode. Dersom avskrivingsperioden i regnskapsforskriften § 8 er kortere enn estimert leieperiode skal avskrivingstiden i regnskapsforskriften § 8 benyttes. Avskrivningstiden i regnskapsforskriften § 8 skal også benyttes dersom leietaker har rett til å kjøpe eiendelen ved utløpet av leieperioden, og det på tidspunkt for inngåelse av leieavtalen er rimelig sikkert at denne retten vil bli benyttet.

Pkt 3.5 nr. 10 skal lyde:
Balanseført verdi av driftsmidlet endres ikke, og opprinnelig avskrivningstid videreføres, med mindre det ved transaksjonen avdekkes behov for justering av avskrivningstiden. Eventuell mindreverdi som blir synliggjort i transaksjonen vurderes etter vanlige regler for nedskriving av anleggsmidler.

Fotnote 2) i vedlegg 2 skal lyde:
Forutsetter at kommunen totalt sett oppfyller kravene om avdrag i kommuneloven § 50

Statusrapport for GKRS desember 2008

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har utgitt statusrapport som gir en oversikt over arbeidet med utarbeidelse av kommunale regnskapsstandarder og en kort gjennomgang av de kommunale regnskapsstandardene som foreligger per desember 2008. Standarder og notater fastsatt de siste to årene gis en noe grundigere omtale. Målsettingen er å utgi tilsvarende statusrapporter årlig i forkant av årsoppgjøret. Vi håper rapporten kan være til nytte for kommuner, fylkeskommuner og revisorer.

Les rapporten

Behandling av likviditetsreserven

Mange kommuner har negativ likviditetsreserve i balansen. Dette påvirker informasjonen kommunene gir om sin stilling. Styret i GKRS har i sak 30/2004 om prioriteringer for arbeidet til foreningen i 2005 vedtatt at spørsmålet om behandling av likviditetsreserven skal utredes.

Les artikkelen her