Endringer i kommunale regnskapsstandarder

28. september 2017

Kravene til redegjørelse for likestilling og diskriminering i kommunens årsberetning, jf. kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde setning oppheves fra 1. januar 2018 som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov. Styret i GKRS har derfor vedtatt å oppheve pkt. 3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning fra samme tidspunkt. Endringen får imidlertid betydning for årsberetningene for 2017.

Videre er det også gjort mindre justeringer i KRS nr. 13 (F) Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger og i notatet Utdeling fra aksjeselskaper.

chevron-down