Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 5. og 6. september 2018

5. november 2018

Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 5.-6. september 2018.

Kommuneregnskapets rammeverk

Fagkomiteen fortsatte arbeidet med oppdatering av rammeverksnotatene. Det legges opp til at en kutter bruken av notat om disse dokumentene, men omtaler de kun som rammeverket.

Et spørsmål som ble reist er hvordan en skal forholde seg til forsiktighetsprinsippet, nå som de andre prinsippene er fastsatt i lov. Det forventes ingen reell endring, men det kan være uheldig om rammeverket opererer med andre grunnleggende prinsipper enn det loven gjør.

Det legges også opp til å gjøre noen endringer knyttet til omtalen av generasjonsprinsippet/det finansielle ansvarsprinsipp og formuesbevaringsprinsippet.

Finansielle instrumenter

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser er under oppdatering, og fagkomiteen fortsatte arbeidet med dette. Det gjøres noen endringer i strukturen i standarden, for å skille det «enkle» fra det «kompliserte» på en bedre måte. Strukturen fra standarden videreføres også i veiledningen (vedlegg A) og eksemplene (vedlegg B).

Et hovedspørsmål i oppdateringen er innretningen av sikringsreglene, herunder hva som kan være et sikringsinstrument. Fagkomiteen mente det var behov for en grundig gjennomgang bruken av «instrument» opp mot «avtale».

chevron-down