Likevel krav til redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen

2. januar 2018

Kommuner og fylkeskommuner har fremdeles plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i sine årsberetninger. Dette ble klart etter at Stortinget i desember vedtok å gjeninnføre redegjørelsesplikten, som opprinnelig ble opphevet som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov. Som følge av dette har styret i GKRS reversert de endringene i KRS nr. 6 Noter og årsberetning som ble vedtatt i september. Punkt 3.2.1 nr. 4 og 5 er justert i samsvar med kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde setning, slik disse lyder fra 1. januar.

Les korrigert versjon av KRS 6

chevron-down