Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Oppdatert KRS nr. 7

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen er oppdatert og tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten og det er derfor gjort en oppdatering av KRS nr. 7. Etter at rammeverket er oppdatert, vil KRS nr. 7 bli vurdert på nytt.

Forarbeidene til kommuneloven drøfter regnskapsføring av flerårige tilskudd til andre, jf. NOU 2016:4 kapittel 19.7.3.4. Utvalgets vurderinger er på generelt grunnlag innarbeidet i KRS nr. 7 gjennom et tillegg i punkt 3.1.2 nr. 6 om selvpålagte forpliktelser som følger av bevilgninger eller vedtak.

Krav til faste noteopplysninger er uttømmende regulert i budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-10 til 5-14. De punktene som omhandlet krav til noteopplysninger i KRS nr. 7 er derfor tatt ut. GKRS viser imidlertid til kravet i forskriften § 5-15 om noteopplysninger om andre forhold som er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen.

Den oppdaterte standarden gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Les standarden her.

Årsmelding for 2019

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde et aktivt år i 2019, hvor aktiviteten i stor grad besto av tilpasninger av de kommunale regnskapsstandardene til ny kommunelov. Alle kommunale regnskapsstandarder, med unntak av KRS nr. 7, ble oppdatert til ny kommunelov og er gjort gjeldende fra regnskapsåret 2020. KRS nr. 6 om noter og årsberetning er opphevet fra samme tid, som følge av at notekravene i budsjett- og regnskapsforskriften er betydelig utvidet. Det kan leses mer om aktiviteten i GKRS i årsmeldingen for 2019 som ble fastsatt på foreningens årsmøte 7. mai 2020.  Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

Les årsmeldingen her

Fagkomitemøte 31. mars 2020

Fagkomiteen hadde møte via Skype 31. mars. Blant sakene som ble behandlet var revidert arbeidsplan for 2020, oppstart av arbeid med notat om investeringer i IT-løsninger og eventuelle konsekvenser for kommuneregnskapene som følge av korona-situasjonen.

Les mer om sakene her

Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap. Høringsutkastet omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner.

Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommuner og fylkeskommuner f.o.m. 2020 skal utarbeide et samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet (konsolidert årsregnskap). Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet, uavhengig av organisering. Transaksjoner og mellomværender mellom regnskapsenheter som er en del av kommunen som juridisk enhet, skal som hovedregel ikke være med i det konsoliderte årsregnskapet. Et konsolidert årsregnskap skal gi kommunestyret eller fylkestinget oversikt over kommunens samlete økonomi og ressursbruk.

GKRS har i høringsutkastet lagt spesiell vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet skal være uavhengig av kommunens organisering. Dette har bl.a. vært førende for valg av løsning knyttet til eliminering av interne transaksjoner. Dette er nærmere utdypet i høringsbrevet.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her

Høringsfrist er 1. juni 2020