Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Skille mellom vedlikehold og påkostning ved ledningsfornyelse

GKRS har mottatt en henvendelse fra Norsk Vann om forståelsen av KRS nr. 4 knyttet til skillet mellom vedlikehold og påkostning ved ledningsfornyelse, herunder om en uttalelse fra GKRS i 2008 fremdeles kan legges til grunn. GKRS legger til grunn at gjeldende lov, forskrift og standarder innebærer at tiltak som vurderes som vedlikehold føres i driftsregnskapet, mens tiltak som vurderes som påkostning skal føres i investeringsregnskapet. Med påkostning forstås utgifter til tiltak som fører et varig driftsmiddel til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen. GKRS kan imidlertid ikke gjøre en konkret vurdering av hvilke tiltak knyttet til ledningsnett for vann og avløp som vil regnes som henholdsvis vedlikehold og påkostning. Det må gjøres en konkret vurdering av det enkelte tiltak . Vurderingen gjøres med bakgrunn i de momenter som er omtalt i standarden og veiledningen, og vil ofte innebære skjønnsmessige vurderinger.

Les hele svaret her

Oppdatert notat om videreutlån

Styret i GKRS har fastsatt oppdatert notat om regnskapsføring av videreutlån. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, men det er også foretatt enkelte andre endringer. Notatet omhandler regnskapsføring av videreutlån, dvs. utlån finansiert med innlån etter kommuneloven § 14-17. Videre omtales blant annet regnskapsføring av innlån til videreutlån og tap på videreutlån. Husbankens startlån er den mest utbredte formen for videreutlån, og notatet omtaler derfor enkelte forhold spesielt knyttet til startlån, herunder tapsdeling med Husbanken. 

Les notatet her

Årsmelding 2020

Aktiviteten i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ble sterkt preget av koronapandemien. Foreningen har likevel hatt en god aktivitet, som har vært preget av arbeid med fastsettelse av standard for konsolidert årsregnskap og revisjon av rammeverk for kommuneregnskapet. Foreløpig standard for konsolidert årsregnskap ble fastsatt i juni 2020 og revidert rammeverk for kommuneregnskapet ble sendt på høring i januar 2021. Det kan leses mer om aktiviteten i GKRS i årsmeldingen for 2020. Årsmeldingen ble fastsatt på foreningens årsmøte 29. april 2021 og består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

Les årsmeldingen her

Endringer i KRS nr. 5 

Som et ledd i et arbeid med gjennomgang og oppdatering av notater utgitt av GKRS, er notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon» innarbeidet som vedlegg i KRS nr. 5 «Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil». Vedlegget omhandler den regnskapsmessige håndteringen ved endring av amortiseringsperiode for premieavvik fra full amortisering året etter til amortisering over 7 år og omvendt.

Les KRS nr. 5 her

Oppdatert veileder til KRS nr. 4 og endringer i standarden

Veilederen til KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» er nå oppdatert i samsvar med standarden, som ble oppdatert i 2019. I forbindelse med oppdateringen er bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften § 2-8 om utbytte og uttak av kapital fra selskaper innarbeidet i standarden og veilederen. Notatet «Utdeling fra aksjeselskaper» er derfor opphevet.

Les KRS 4 her

Les veilederen til KRS nr. 4 her