Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

KRS nr. 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler som foreløpig standard. Standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Den angir indikatorer på varig verdifall og gir veiledning til hvordan virkelig verdi skal beregnes. I forhold til høringsnotatet er det gjort enkelte mindre justeringer, som er omtalt i oversendelsesbrevet. Standarden innføres med virkning for regnskapsåret 2008.

Les hele standarden
Last ned standarden i pdf-format
Last ned oversendelsesskriv i pdf-format

Ny styreleder i GKRS

På foreningens årsmøte 24. april, ble Svein Henry Berdal valgt som ny styreleder i foreningen. Berdal trer inn i styret som ny representant fra NKK, i stedet for Bente Fylken som har vært styreleder siden 2003. Svein Henry Berdal er assisterende rådmann i Orkdal kommune og er også styreleder i NKK. Thor Bernstrøm, KRD, ble gjenvalgt som nestleder i styret. Styrets sammensetning forøvrig er uendret.

Styrets sammensetning

Utbedring av veier – drift eller investering

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) som ble fastsatt i desember 2009, gjennomgått uttalelser lagt ut under «Spørsmål og svar» som GKRS har gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4. Gjennomgangen viste at konklusjonen eller drøftelsen etter ny KRS nr. 4 (F) ville blitt vesentlig forskjellig for fire uttalelser. Disse er derfor tatt vekk fra nettsidene. Dette gjelder uttalelelsene om trafikksikring og parkanlegg fra 2006, om rassikring fra 2006, om utbedring av veier fra 2007 og om utskifting av datautstyr fra 2007.