Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

GKRS har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene ble fastsatt i september 2019. De resterende standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Oppdateringen er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift.

GKRS har samtidig besluttet at KRS nr. 6 Noter og årsberetning oppheves med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Dette er begrunnet i at kommuneloven med forskrifter nå uttømmende regulerer kravene til noteopplysninger og årsberetning.

Les oversendelsesbrevet her

Oppdatering av KRS-ene til ny kommunelov

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Følgende standarder er oppdatert nå:

Oppdateringen som er foretatt er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift. De øvrige standardene er under arbeid og forventes fastsatt i løpet av året.

Les oversendelsesbrevet her

KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard

KRS nr. 8 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. I den endelige standarden er indikatorene for finansielle leieavtaler basert på den statlige regnskapsstandarden SRS 13 Leieavtaler, mens den foreløpige standarden var basert på NRS 14 Leieavtaler som gjelder i privat sektor. GKRS legger til grunn at de reviderte indikatorene ikke innebærer endringer med hensyn til hvilke leieavtaler som klassifiseres som finansielle. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.

Les hele standarden

Les oversendelsesbrevet her

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

KRS nr. 11 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.

Les standarden med vedlegg her
Les oversendelsesbrevet her

Årsmelding 2018

GKRS’ årsmelding for 2018 ble fastsatt på foreningens årsmøte 2. mai 2019. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Styrets årsrapport inneholder også en egen omtale av den faglige virksomheten i 2018. Året var preget av arbeid med gjennomgang av KRS nr. 11 «Finansielle eiendeler og forpliktelser». Videre er det på grunn av ny kommunelov satt i gang arbeid med oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. KRS nr. 6 «Noter og årsberetning» ble fastsatt som endelig standard i januar 2018, med virkning for regnskapsåret 2018. Videre ble det fastsatt et notat om selvkost i kommuneregnskapet.

Les årsmeldingen