Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Høring – Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

I forbindelse med ny kommunelov er rammeverket for kommuneregnskapet nå revidert og sendes på høring. Det er også snart ti år siden rammeverket først ble fastsatt.

Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet. Kommuneregnskapet er et finansielt og bevilgningsorientert regnskap, med fokus på betalbare størrelser. Det meste av innholdet i de tidligere rammeverksnotatene er derfor videreført, og det er få materielle endringer. Det er imidlertid gjort en betydelig omredigering. Ved at de fire tidligere notatene er slått sammen til ett samlet dokument inndelt i tre deler.

  1. Rammeverk og grunnleggende prinsipper
  2. Den kommunale regnskapsmodellen
  3. Transaksjonstidspunktet

Rammeverket skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet for dette. Dette gir rammene for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål. Rammeverket er grunnlaget for standardsetting, og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes.

Høringsfrist er 28. mai 2021

KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap – fastsatt som foreløpig standard

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard. Standarden omhandler utarbeidelse av konsolidert årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner, og var på høring våren 2020. Innkomne høringsuttalelser er gjennomgått av GKRS.

Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet. For å ivareta dette er det i standarden lagt stor vekt på at resultatene i det konsoliderte årsregnskapet, spesielt netto driftsresultat, skal være uavhengig av kommunens organisering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften § 10‑1 andre ledd, slik at plikten til å eliminere interne transaksjoner skal fravikes når det følger av god kommunal regnskapsskikk. Denne endringen i forskriften åpner for elimineringsunntak som innebærer at KRS nr. 14 er harmonisert med KOSTRA-rapporteringen.

Standarden trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Les standarden her

Les oversendelsesbrevet her

Oppdatert KRS nr. 7

KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen er oppdatert og tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten og det er derfor gjort en oppdatering av KRS nr. 7. Etter at rammeverket er oppdatert, vil KRS nr. 7 bli vurdert på nytt.

Forarbeidene til kommuneloven drøfter regnskapsføring av flerårige tilskudd til andre, jf. NOU 2016:4 kapittel 19.7.3.4. Utvalgets vurderinger er på generelt grunnlag innarbeidet i KRS nr. 7 gjennom et tillegg i punkt 3.1.2 nr. 6 om selvpålagte forpliktelser som følger av bevilgninger eller vedtak.

Krav til faste noteopplysninger er uttømmende regulert i budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-10 til 5-14. De punktene som omhandlet krav til noteopplysninger i KRS nr. 7 er derfor tatt ut. GKRS viser imidlertid til kravet i forskriften § 5-15 om noteopplysninger om andre forhold som er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen.

Den oppdaterte standarden gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Les standarden her.

Årsmelding for 2019

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde et aktivt år i 2019, hvor aktiviteten i stor grad besto av tilpasninger av de kommunale regnskapsstandardene til ny kommunelov. Alle kommunale regnskapsstandarder, med unntak av KRS nr. 7, ble oppdatert til ny kommunelov og er gjort gjeldende fra regnskapsåret 2020. KRS nr. 6 om noter og årsberetning er opphevet fra samme tid, som følge av at notekravene i budsjett- og regnskapsforskriften er betydelig utvidet. Det kan leses mer om aktiviteten i GKRS i årsmeldingen for 2019 som ble fastsatt på foreningens årsmøte 7. mai 2020.  Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

Les årsmeldingen her

Fagkomitemøte 31. mars 2020

Fagkomiteen hadde møte via Skype 31. mars. Blant sakene som ble behandlet var revidert arbeidsplan for 2020, oppstart av arbeid med notat om investeringer i IT-løsninger og eventuelle konsekvenser for kommuneregnskapene som følge av korona-situasjonen.

Les mer om sakene her