Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Høringsutkast til revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser

GKRS har foretatt en gjennomgang av KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, og sender med dette forslag til revidert standard på høring. På bakgrunn av høringen vil GKRS vurdere om KRS nr. 11 skal gjøres om til endelig standard.

Gjeldende KRS nr. 11 ble fastsatt som foreløpig standard i mai 2014. Høringsutkastet innebærer en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere og mer kompliserte forhold. Videre er det gjort en del endringer som skal klargjøre reglene om sikringsbokføring. Høringsutkastet er basert på ny kommunelov og forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift, som for tiden er på høring. Eventuelle endringer i endelig forskrift sammenlignet med foreliggende forslag, kan innebære behov for endringer også i KRS nr. 11. Standarden sendes på høring med det forbehold som ligger i dette.

Høringsfrist er 10. mai 2019.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her

Justeringer i standarder og notater

Det er gjort enkelte mindre justeringer i KRS nr. 5 og to notater.

I KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil, er det gjort noen presiseringer for at standarden skal være tydeligere på den regnskapsmessige løsningen ved korrigering av tidligere års feil.

Notatet Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling er justert for å presisere tidspunkt for regnskapsføring ved avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til utbygger.

I notatet om kommunesammenslåinger er det tatt inn omtale av unntak for justeringsplikt ved overdragelse av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med kommunesammenslåing.