Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

KRS nr. 11 er nå fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard. Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.

Les standarden med vedlegg her
Les oversendelsesbrevet her

Årsmelding 2018

GKRS’ årsmelding for 2018 ble fastsatt på foreningens årsmøte 2. mai 2019. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Styrets årsrapport inneholder også en egen omtale av den faglige virksomheten i 2018. Året var preget av arbeid med gjennomgang av KRS nr. 11 «Finansielle eiendeler og forpliktelser». Videre er det på grunn av ny kommunelov satt i gang arbeid med oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. KRS nr. 6 «Noter og årsberetning» ble fastsatt som endelig standard i januar 2018, med virkning for regnskapsåret 2018. Videre ble det fastsatt et notat om selvkost i kommuneregnskapet.

Les årsmeldingen

Høringsutkast til revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser

GKRS har foretatt en gjennomgang av KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, og sender med dette forslag til revidert standard på høring. På bakgrunn av høringen vil GKRS vurdere om KRS nr. 11 skal gjøres om til endelig standard.

Gjeldende KRS nr. 11 ble fastsatt som foreløpig standard i mai 2014. Høringsutkastet innebærer en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere og mer kompliserte forhold. Videre er det gjort en del endringer som skal klargjøre reglene om sikringsbokføring. Høringsutkastet er basert på ny kommunelov og forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift, som for tiden er på høring. Eventuelle endringer i endelig forskrift sammenlignet med foreliggende forslag, kan innebære behov for endringer også i KRS nr. 11. Standarden sendes på høring med det forbehold som ligger i dette.

Høringsfrist er 10. mai 2019.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her