Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Justeringer i standarder og notater

Det er gjort enkelte mindre justeringer i KRS nr. 5 og to notater.

I KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil, er det gjort noen presiseringer for at standarden skal være tydeligere på den regnskapsmessige løsningen ved korrigering av tidligere års feil.

Notatet Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling er justert for å presisere tidspunkt for regnskapsføring ved avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til utbygger.

I notatet om kommunesammenslåinger er det tatt inn omtale av unntak for justeringsplikt ved overdragelse av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med kommunesammenslåing.

Notat – Selvkost i kommuneregnskapet

For en rekke kommunale betalingstjenester utgjør kostnadene ved å produsere tjenesten – kommunens selvkost en øvre grense for hva kommunen kan ta i gebyr for tjenesten. I dette notatet drøfter GKRS hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. Notatet drøfter ikke hvordan selvkost beregnes, men henviser til sentrale retningslinjer på området.

Les notatet

Årsmelding for 2017

GKRS’ årsmelding for 2017 ble fastsatt på foreningens årsmøte 3. mai 2018. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, inklusiv en egen del om den faglige virksomheten i 2017, samt årsregnskap med revisjonsberetning. Sentralt i foreningens arbeid i 2017 sto omgjøring av to sentrale standarder til endelige. KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» ble fastsatt i mai 2017 og KRS nr. 6 «Noter og årsberetning» ble fastsatt i januar 2018, begge med virkning fra regnskapsåret 2018.

Les beretningen