Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

Aktuelle høringsutkast

Høringsfrist: 28. mai 2021

KRS nr. 6 Noter og årsberetning – endelig standard

KRS nr. 6 er gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra regnskapsåret 2018. Standarden kan også legges til grunn for regnskap og årsberetning for 2017. Sammenlignet med den foreløpige standarden er det tatt inn noter omtalt i notater fra GKRS. Videre er det foretatt forenklinger i kravene til innhold i noter på enkelte områder. Dette gjelder spesielt note om bruk av og avsetning til fond og note om langsiktig gjeld.

Les standarden
Last ned standarden i pdf-format
Last ned oversendelsesskriv i pdf-format

Likevel krav til redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen

Kommuner og fylkeskommuner har fremdeles plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i sine årsberetninger. Dette ble klart etter at Stortinget i desember vedtok å gjeninnføre redegjørelsesplikten, som opprinnelig ble opphevet som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov. Som følge av dette har styret i GKRS reversert de endringene i KRS nr. 6 Noter og årsberetning som ble vedtatt i september. Punkt 3.2.1 nr. 4 og 5 er justert i samsvar med kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde setning, slik disse lyder fra 1. januar.

Les korrigert versjon av KRS 6

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Kravene til redegjørelse for likestilling og diskriminering i kommunens årsberetning, jf. kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde setning oppheves fra 1. januar 2018 som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov. Styret i GKRS har derfor vedtatt å oppheve pkt. 3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning fra samme tidspunkt. Endringen får imidlertid betydning for årsberetningene for 2017.

Videre er det også gjort mindre justeringer i KRS nr. 13 (F) Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger og i notatet Utdeling fra aksjeselskaper.

Notat om kommunesammenslåinger

GKRS har fastsatt notat om regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger. Foruten sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, omhandler notatet også grensejusteringer og deling av kommuner, uavhengig av om det gjøres i forbindelse med kommunesammenslåing eller ikke. Notatet er skrevet med bakgrunn i pågående kommunereform og benytter for lesbarhetens skyld konkrete årstall, basert på sammenslåing fra 1.1.2020. Notatet er imidlertid anvendelig også ved sammenslåing på andre tidspunkter.

Etter hvert som vi får mer erfaring fra gjennomførte kommunesammenslåinger og nye problemstillinger dukker opp, vil det være aktuelt å utvide og justere notatet. Det oppfordres til å melde inn aktuelle problemstillinger til GKRS.

Les notatet her

Planlagt omgjøring av foreløpige regnskapsstandarder til endelige

En endelig kommunal regnskapsstandard (KRS) utgis etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard, og eventuelt formidle disse erfaringene til foreningen. En foreløpig standard skal virke for minimum ett årsregnskap. Flere av de foreløpige regnskapsstandardene, har virket gjennom flere år.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vil med dette informere kommuner, fylkeskommuner og øvrige interessenter om at KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning planlegges gjort om til endelig kommunal regnskapsstandard i løpet av året.

I 2018 planlegges å gjøre en gjennomgang av KRS nr. 8 (F) Leieavtaler og KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Dette er ikke en formell høring, men vi oppfordrer til å gi innspill til disse standardene.