Foreløpig standard (F)

En foreløpig standard (F) utarbeides etter at mottatte høringskommentarer til høringsutkastet er vurdert. Foreløpig standard (F) er andre trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. I en foreløpig standard ligger det en sterk anbefaling. Foreningen legger til grunn at dette «bør» må leses som «skal». Foreningen mener brukeren faglig må begrunne hvorfor den eventuelt avviker fra en foreløpig standard. Dersom avviket fra standarden er vesentlig for regnskapet, vil et brudd med denne kunne vurderes som at god kommunal regnskapsskikk ikke følges fra regnskapsavleggerens side.
Den foreløpige standarden tas opp til revurdering etter en periode med erfaringer i praksis. Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap.

 Nærmere prosedyre for utarbeidelse av regnskapsstandarder kan leses her

Foreningen for GKRS forventer at kommunene og fylkeskommunene følger foreløpige standarder.

Standarder oppdatert etter ny kommunelov

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 – Foreløpig standard (F) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
Les hele standarden

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 – (F): Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
Les hele standarden
Les oversendelsesskriv i pdf-format

Kommunal regnskapsstandard nr. 12 – (F): Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger
Les hele standarden
Les oversendelsesskriv i pdf-format

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 – (F): Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger
Les hele standarden
Les oversendelsesskriv i pdf-format

Kommunal regnskapsstandard nr. 14 – (KRS): Konsolidert årsregnskap
Les hele standarden

Standarder etter gammel kommunelov

KRS 7: Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 8: Leieavtaler
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 10: Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 12: Interkommunale samarbeid etter kommuneloven
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 13: Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

Foreløpig standarder som har endret status:

  • KRS 3: Lån – Opptak, avdrag og refinansiering har fått status som endelig standard
  • KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapethar fått status som endelig standard
  • KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper og korr. av tidligere års feil har fått status som endelig standard
  • KRS 6: KRS 6: Noter og årsberetning har fått status som endelig standard
  • KRS 9: Nedskriving av anleggsmidler har fått status som endelig standard