Foreløpig standard (F)

En foreløpig standard (F) utarbeides etter at mottatte høringskommentarer til høringsutkastet er vurdert. Foreløpig standard (F) er andre trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. I en foreløpig standard ligger det en sterk anbefaling. Foreningen mener brukeren faglig må begrunne hvorfor den eventuelt avviker fra en foreløpig standard. Dersom avviket fra standarden er vesentlig for regnskapet, vil et brudd med denne kunne vurderes som at god kommunal regnskapsskikk ikke følges fra regnskapsavleggerens side. Den foreløpige standarden tas opp til revurdering etter en periode med erfaringer i praksis. Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap.
Nærmere prosedyre for utarbeidelse av regnskapsstandarder kan leses her

Foreløpig standard (F)

En foreløpig standard (F) utarbeides etter at mottatte høringskommentarer til høringsutkastet er vurdert. Foreløpig standard (F) er andre trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. I en foreløpig standard ligger det en sterk anbefaling. Foreningen mener brukeren faglig må begrunne hvorfor den eventuelt avviker fra en foreløpig standard. Dersom avviket fra standarden er vesentlig for regnskapet, vil et brudd med denne kunne vurderes som at god kommunal regnskapsskikk ikke følges fra regnskapsavleggerens side. Den foreløpige standarden tas opp til revurdering etter en periode med erfaringer i praksis. Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap.
Nærmere prosedyre for utarbeidelse av regnskapsstandarder kan leses her
Foreningen for GKRS forventer at kommunene og fylkeskommunene følger foreløpige standarder:

Foreløpig standard (F) - Standarder som gjelder fra regnskapsåret 2020:

KRS nr. 10 (F): Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 12 (F): Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 13 (F): Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 14 (F): Konsolidert årsregnskap

Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.06.2020. Standarden trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020. Sist endret 22.06.2023.
Les standarden Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 7 (F): Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen for GKRS 18.06.2020 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 10 (F): Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og
med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 12 (F): Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og
med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 13 (F): Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdatert foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og
med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 14 (F): Konsolidert årsregnskap

Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.06.2020. Standarden trer i kraft fra og
med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

Foreløpig standarder som har endret status:

  • KRS 3: Lån – Opptak, avdrag og refinansiering har fått status som endelig standard
  • KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet har fått status som endelig standard
  • KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper og korr. av tidligere års feil har fått status som endelig standard
  • KRS 6: Noter og årsberetning har fått status som endelig standard. Standarden ble opphevet med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
  • KRS 7: Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen (lenke til foreløpig standard-versjon) har fått status som endelig standard
  • KRS 9: Nedskriving av anleggsmidler har fått status som endelig standard

Standarder etter gammel kommunelov

Standarder som var gjeldende frem til og med regnskapsåret 2019.

KRS nr. 7 (F): Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 10 (F): Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 12 (F): Interkommunale samarbeid etter kommuneloven

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 13 (F) : Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev
chevron-down