Kommunal regnskapstandard (KRS) – Endelig standard

Ifølge kommuneloven § 14-6 fjerde ledd skal årsregnskapene føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Denne bestemmelsen innebærer at det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å følge de konkrete kravene i lov og forskrift. Regnskapsstandardene gir ytterligere normer for den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk gjennom utdyping og utfylling av bestemmelsene i lov og forskrift. En endelig standard (KRS) utgis etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard. En endelig KRS er bindende , og et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Avhengig av hvor vesentlig bruddet mot en kommunal regnskapsstandard er for regnskapet, vil revisor kunne ta forbehold om en post, eller anbefale at regnskapet ikke fastsettes.

Nærmere prosedyre for omgjøring av foreløpige standarder til endelige kan leses her

Standarder oppdatert etter ny kommunelov

Kommunal regnskapsstandard nr. 1 – (KRS): Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld

Kommunal regnskapsstandard nr. 2 – (KRS): Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter

Kommunal regnskapsstandard nr. 3 – (KRS): Lån – Opptak, avdrag og refinansiering

Kommunal regnskapsstandard nr. 4 – (KRS): Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Kommunal regnskapsstandard nr. 5 – (KRS): Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

Kommunal regnskapsstandard nr. 8 – (KRS) – Leieavtaler

Kommunal regnskapsstandard nr. 9 – (KRS): Nedskrivning av anleggsmidler

Kommunal regnskapsstandard nr. 11 – (KRS) – Finansielle eiendeler og forpliktelser

Standarder etter gammel kommunelov

KRS 2: Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
Les standarden i PDF-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 3: Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
Les standarden i pdf-format
Les veiledning i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil
Les standarden i pdf-format
Les oversendelsesskriv i pdf-format