Endelig standard (KRS)

Kommunenes årsregnskaper skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Dette følger av kommuneloven § 14-6 fjerde ledd og innebærer at det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å følge de konkrete regnskapsreglene i lov og forskrift. Regnskapsstandardene gir ytterligere normer for den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk gjennom utdyping og utfylling av bestemmelsene i lov og forskrift. En endelig standard (KRS) utgis etter at regnskapsbrukerne har fått praktiske erfaringer med en foreløpig standard. En endelig KRS er bindende, og et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.
Nærmere prosedyre for omgjøring av foreløpige standarder til endelige kan leses her

Endelig standard (KRS) - Standarder som gjelder fra regnskapsåret 2020:

KRS nr. 1 (KRS): Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Sist endret 22.06.2023.
Les standardenLes standarden i PDF-format Les oversendelsesbrev

KRS nr. 2 (KRS): Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-format Les oversendelsesbrev

KRS nr. 3 (KRS): Lån – Opptak, avdrag og refinansiering

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer som følge av KRS nr. 14 vedtatt 18.06.2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 4 (KRS): Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.09.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Med endringer senest 27.04.2023.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 5 (KRS): Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 7 (KRS): Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Fastsatt som KRS av styret i foreningen GKRS 8.12.2022 med virkning fra og med regnskapsåret 2023.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 8 (KRS): Leieavtaler

Fastsatt som KRS av styret i foreningen GKRS 19.09.2019, med virkning f.o.m. regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 9 (KRS): Nedskrivning av anleggsmidler

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 11 (KRS): Finansielle eiendeler og forpliktelser

Oppdatert KRS fastsatt av styret i Foreningen GKRS 19.12.2019 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Les standardenLes standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev
chevron-down