Notater

Foreningen vil kunne utgi notater. Slike notater vil normalt være et ledd i en utvikling eller en fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. Et notat vil peke på problemstillinger, trekke fram argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og angi hvilke områder som eventuelt må avklares.

Et notat kan også gi en klarere angivelse av prinsipper og standpunkter som foreningen har tatt. Foreningen vil også kunne avgi uttalelser om fortolkningen av prinsipielle spørsmål om regnskapsstandarder. Notater kan (les bør) følges og dersom de ikke følges bør dette kunne begrunnes faglig. Notater blir offentliggjort på samme måte som høringsutkast og foreløpige standarder og er tilgjengelig på hjemmesiden til foreningen for GKRS.

Notat – Offentlig-privat samarbeid

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av ulike former for OPS-avtaler. Notatet er i hovedsak oppdatert som følge av endelig KRS nr. 8 – Leieavtaler.

Les notatet her

Notat regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet.

Les notatet her

Notat – Selvkost i kommuneregnskapet

Notatet drøfter hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. De problemstillingene som omtales i notatet er håndtering av overskudd og underskudd på selvkost, korrigering av tidligere års feil og forskjeller mellom kommuneregnskapet og selvkost, herunder alternativkost, avskrivninger og salg/utrangering av varige driftsmidler. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov med ny budsjett- og regnskapsforskrift og ny selvkostforskrift. Videre er nye veiledere for selvkostberegning innarbeidet.

Les notatet

Notat – Skatteutgifter i kommuneregnskapet

Kommunene er som hovedregel ikke skattepliktige, med unntak for visse typer inntekter. Notatet som omhandler regnskapsføringen av kommunens skatteutgifter er oppdatert som følge av ny kommunelov.

Les notatet

Notat – Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke

Notatet omhandler regnskapsføringen av ulike typer overføringer fra kommunen til soknets organer som følger av kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirkes virksomhet lokalt og gravplasser. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, ny trossamfunnslov og endringer i gravplassloven.

Les notatet

Notat – Regnskapsføring av videreutlån

Styret i GKRS har fastsatt oppdatert notat om regnskapsføring av videreutlån. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, men det er også foretatt enkelte andre endringer. Notatet omhandler regnskapsføring av videreutlån, dvs. utlån finansiert med innlån etter kommuneloven § 14-17. Videre omtales blant annet regnskapsføring av innlån til videreutlån og tap på videreutlån. Husbankens startlån er den mest utbredte formen for videreutlån, og notatet omtaler derfor enkelte forhold spesielt knyttet til startlån, herunder tapsdeling med Husbanken.

Les notatet

Notat – Selvkost i kommuneregnskapet

For en rekke kommunale betalingstjenester utgjør kostnadene ved å produsere tjenesten – kommunens selvkost en øvre grense for hva kommunen kan ta i gebyr for tjenesten. I dette notatet drøfter GKRS hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. Notatet drøfter ikke hvordan selvkost beregnes, men henviser til sentrale retningslinjer på området.

Les notatet

Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer

Foruten sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, omhandler notatet også grensejusteringer og deling av kommuner, uavhengig av om det gjøres i forbindelse med kommunesammenslåing eller ikke. Notatet er skrevet med bakgrunn i pågående kommunereform og benytter for lesbarhetens skyld konkrete årstall, basert på sammenslåing fra 1.1.2020. Notatet er imidlertid anvendelig også ved sammenslåing på andre tidspunkter. Etter hvert som vi får mer erfaring fra gjennomførte kommunesammenslåinger og nye problemstillinger dukker opp, vil det være aktuelt å utvide og justere notatet. Det oppfordres til å melde inn aktuelle problemstillinger til GKRS.

Les notatet her – oppdatert 18. juni 2018

Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling

GKRS har fastsatt endringer i notatet «Justering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessige problemstillinger». Endringene, som er tatt inn med rød skrift, gjelder den regnskapsmessige løsningen for avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til overdrager, dvs. utbygger, i forbindelse med utbyggingssaker.

I slike saker kan det være avtalt at kommunen helt eller delvis skal tilbakeføre den justeringsinntekten kommunen får etter justeringsreglene i hhv. merverdiavgiftskompensasjonsloven og merverdiavgiftsloven til utbygger. En omtale av slike avtaler ble tatt inn i notatet i 2015. I etterkant av dette kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en uttalelse i en konkret sak som gjorde det nødvendig å vurdere de regnskapsmessige løsningene i notatet på nytt.

Notatet legger til grunn at overføringen til utbygger kan utgiftsføres i investeringsregnskapet på det tidspunkt overføringen faktisk skjer.

Dersom kommunen har lagt til grunn de regnskapsmessige løsningene som notatet tidligere la til grunn, dvs. at slike avtaler i realiteten utgjorde et lån, kan det etter GKRS’ forståelse ikke regnes som en feil i tidligere års regnskap. Konsekvensen av en omlegging til de regnskapsmessige løsningene i det reviderte notatet, kan regnskapsføres direkte i balansen.

Les notatet – oppdatert 18. juni 2018

Notat – Skatteutgifter i kommuneregnskapet

Kommuner er bare skattepliktige på et fåtall områder. Etter innføring av skatteplikt for kommuner på håndtering av næringsavfall, har skatteplikt blitt aktuelt for flere kommuner. De kommunale regnskapsreglene regulerer ikke regnskapsføring av skatteutgifter spesielt. GKRS har derfor fastsatt et notat hvor den regnskapsmessige behandlingen av skatteutgifter i kommuneregnskapet drøftes.

Les notatet

Regnskapsmessig håndtering av OPS

GKRS har fastsatt et notat om regnskapsmessig håndtering av offentlig-privat samarbeid (OPS). Notatet omtaler ulike former for OPS og regnskapsmessige problemstillinger knyttet til de ulike formene.

Les notatet

Notat om regnskapsføring av formidlingslån

Styret i GKRS har fastsatt endringer i notatet «Regnskapsføring av formidlingslån». Notatet dekket ikke i tilstrekkelig grad regnskapsføringen av tap på startlån i de tilfeller det foretas tapsdeling med Husbanken. Notatet omtaler nå regnskapsføringen i disse tilfellene og illustrerer dette med et par eksempler. Videre er det også tatt inn et avsnitt om ekstern administrasjon av startlån.

Les notatet

Notatet er erstattet med notatet «Notat – Regnskapsføring av videreutlån». Les det nye notatet her.

Notat om regnskapsskjemaene – formål og innhold

Styret i GKRS har fastsatt notatet «Regnskapsskjemaene – formål og innhold». Notatet drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene og hvilke regnskapsposter de ulike skjemaene skal omfatte.  Det er særlig avgrensningen mellom regnskapsskjema 1A og 1B for driftsregnskapet og 2A og 2B for investeringsregnskapet som er vektlagt. Målsettingen med notatet er å øke forståelsen av regnskapsskjemaene blant regnskapsprodusenter, revisorer og regnskapsbrukere.

Les notatet

Notat – Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon

Notatet er opphevet 29. april 2021.

Utdeling fra aksjeselskaper

Notatet er opphevet 29. april 2021.

Klassifisering av finansielle instrumenter

Notatet er opphevet.

Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren

Les notatet

Notatet er oppdatert 9. desember 2021.

Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler.

Notatet er opphevet 18. juni 2020.

Les notatet

Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta

Les notatet

Utlån i kommunens balanser

Rente og avdragsfrie utlån i kommunens balanser – avtalt tilbakebetaling dersom kommunene sitter med en garanti og driftsmiddelet selges eller endrer bruk – regnskapsføring som tilskudd eller utlån

Notatet er opphevet 18. juni 2020.

Les notatet

Avdragsfond etter de tidligere regler – hvordan skal disse fondene behandles.

Notatet er opphevet 18. juni 2020.

Les notatet

Tiltak av investeringsmessig karakter

Notatet er opphevet