Rammeverk

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har gjennom flere år arbeidet med de grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet. Som et resultat av dette arbeidet er det fastsatt fire notater hvor formålet er å kartlegge og beskrive grunnleggende regnskapsprinsipp relatert til det kommunale årsregnskapet, innen de begrensninger kommunelovgivningens økonomibestemmelser representerer.

Det kommunale regnskapet er finansielt orientert. Regnskapet og bevilgningsorientert, og kommunestyret/fylkestinget er regnskapets sluttbrukere. Dette henger sammen med at formålet med kommunal virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter.  Det overordnede formålet med regnskapet er å gi nyttig informasjon til brukerne. Dette formålet ligger til grunn for regnskapsreglene, og danner utgangspunkt for valg av grunnleggende regnskapsprinsipper og kvalitetskrav til regnskapet.  Når kommuneregnskapet avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, kvalitetskravene, regnskapsregler, regnskapsstandarder og god kommunal regnskapsskikk for øvrig, gir regnskapet nyttig informasjon til regnskapsbrukeren. Det er dette som samlet sett kan kalles rammeverket for kommuneregnskapet.

Som følge av den nye kommuneloven, som trådt i kraft fra 2020, er rammeverket for tiden under oppdatering. Dette arbeidet forventes sluttført i løpet av 2020 eller tidlig i 2021. Notatene nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i tidligere kommunelov. De kan likevel gi et overordnet innblikk i det kommunale regnskapssystemet.

Les notatene: