Tilleggsskatt og tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon

18. desember 2016

Som følge av ny skatteforvaltningslov innføres det tilleggsskatt på merverdiavgiftskompensasjonsområdet fra 2017. Fagkomiteen har vurdert hvorvidt tilleggsskatt skal føres i drifts- eller investeringsregnskapet. Tilleggsskatt skal etter fagkomiteens vurdering utgiftsføres i driftsregnskapet. Det vises bl.a. til at erstatning for feil anvendelse av anskaffelsesreglene iht. KRS 2 vil være en driftsutgift.

Fagkomiteen har også vurdert regnskapsføring av tilbakebetaling av feilaktig mottatt kompensasjon. Fagkomiteen kom til at slik tilbakebetaling representerer en feil i tidligere års regnskap, da det ved opprinnelig inntektsføring av kompensasjonen var gjort en feilaktig vurdering av en inntekt. Tilbakebetalingen regnskapsføres derfor som retting av tidligere års feil, dvs. som en vanlig transaksjon. Det innebærer bl.a. at tilbakebetaling av momskompensasjon knyttet til investeringer, utgiftsføres i investeringsregnskapet.

chevron-down