Årsmelding 2018

3. mai 2019

GKRS’ årsmelding for 2018 ble fastsatt på foreningens årsmøte 2. mai 2019. Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Styrets årsrapport inneholder også en egen omtale av den faglige virksomheten i 2018. Året var preget av arbeid med gjennomgang av KRS nr. 11 «Finansielle eiendeler og forpliktelser». Videre er det på grunn av ny kommunelov satt i gang arbeid med oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. KRS nr. 6 «Noter og årsberetning» ble fastsatt som endelig standard i januar 2018, med virkning for regnskapsåret 2018. Videre ble det fastsatt et notat om selvkost i kommuneregnskapet.

Les årsmeldingen

chevron-down