Spørsmål og svar

Søk

Søk

Skille mellom vedlikehold og påkostning ved ledningsfornyelse

29. september 2021

GKRS har mottatt en henvendelse fra Norsk Vann om forståelsen av KRS nr. 4 knyttet til skillet mellom vedlikehold og påkostning ved ledningsfornyelse, herunder om en uttalelse fra GKRS i 2008 fremdeles kan legges til grunn. GKRS legger til grunn at gjeldende lov, forskrift og standarder innebærer at tiltak som vurderes som vedlikehold føres i driftsregnskapet, mens tiltak som vurderes som påkostning skal føres i investeringsregnskapet. Med påkostning forstås utgifter til tiltak som fører et varig driftsmiddel til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen. GKRS kan imidlertid ikke gjøre en konkret vurdering av hvilke tiltak knyttet til ledningsnett for vann og avløp som vil regnes som henholdsvis vedlikehold og påkostning. Det må gjøres en konkret vurdering av det enkelte tiltak. Vurderingen gjøres med bakgrunn i de momenter som er omtalt i standarden og veiledningen, og vil ofte innebære skjønnsmessige vurderinger.


Les hele svaret her

Tilleggsskatt og tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon

18. desember 2016

Som følge av ny skatteforvaltningslov innføres det tilleggsskatt på merverdiavgiftskompensasjonsområdet fra 2017. Fagkomiteen har vurdert hvorvidt tilleggsskatt skal føres i drifts- eller investeringsregnskapet. Tilleggsskatt skal etter fagkomiteens vurdering utgiftsføres i driftsregnskapet. Det vises bl.a. til at erstatning for feil anvendelse av anskaffelsesreglene iht. KRS 2 vil være en driftsutgift.

Fagkomiteen har også vurdert regnskapsføring av tilbakebetaling av feilaktig mottatt kompensasjon. Fagkomiteen kom til at slik tilbakebetaling representerer en feil i tidligere års regnskap, da det ved opprinnelig inntektsføring av kompensasjonen var gjort en feilaktig vurdering av en inntekt. Tilbakebetalingen regnskapsføres derfor som retting av tidligere års feil, dvs. som en vanlig transaksjon. Det innebærer bl.a. at tilbakebetaling av momskompensasjon knyttet til investeringer, utgiftsføres i investeringsregnskapet.Aktivering av nye fylkesveier – presisering

25. januar 2011

I etterkant av uttalelsen av 17.12.2010 om aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskaper, har GKRS blitt kjent med at det i tilknytning til enkelte av de veiene som ble overdratt forelå forskotteringer både fra andre og fra fylkeskommunene selv. Fagkomiteen i GKRS har derfor sett det som nødvendig å presisere at de veiene dette gjelder skal aktiveres tilsvarende gjenstående tilbakebetalingsforpliktelse, siden dette i realiteten representerer en anskaffelseskost for fylkeskommunene ved overtakelsen av veiene.


Les hele uttalelsen her

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap

22. desember 2010

Som en følge av at fylkeskommunene overtok ansvaret for store deler av riksveinettet 1. januar 2010, overtok de også eierskapet til disse veiene. Veiene må følgelig aktiveres i fylkeskommunenes balanseregnskap. GKRS har vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved aktiveringen. GKRS vurdering er at det er stor usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse veiene og de konsekvenser verdsettelse av disse veiene kan ha for fylkeskommunenes økonomi. Av den grunn anbefaler GKRS at de fylkesveiene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 1. januar 2010, aktiveres i fylkeskommunenes balanser uten verdsettelse, dvs. til kroner 0,-.


Les uttalelsen her

Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom

22. desember 2010

Dersom kommunen yter tilskudd i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler til tilskuddsmottaker, skal transaksjonen dekomponeres i en salgstransaksjon og en tilskuddstransaksjon. Fagkomiteen har på forespørsel fra en kommune vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved slik regnskapsføring. GKRS vurdering er at tilskudd gitt i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler skal regnskapsføres til virkelig verdi på overdragelsestidspunktet.


Les hele uttalelsen her

Tap på og omgjøring av sosiale utlån

5. mai 2010

GKRS har i brev av 5. mai 2010 svart henvendelse fra Hedmark Revisjon IKS om regnskapsføring av tap på sosiale utlån og omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag. GKRS uttaler at tap på sosiale utlån ikke skal regnskapsføres i drifts- eller investeringsregnskapet, men direkte mot egenkapitalen (kapitalkonto). Det samme gjelder som hovedregel også ved omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag.


Les svaret her

Budsjettering og regnskapsføring av investeringer

5. mai 2010

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i et brev til Norges Kommunerevisorforbund av 7. april 2010 blant annet at investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig og at begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet gjelder differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammer eller -prosjekter.


Les departementets brev

Skillet mellom vedlikehold og påkostning

7. mai 2008

GKRS har i brev av 24. april 2008 svart på henvendelse fra Norsk Vann BA om forståelsen av skillet mellom vedlikehold og påkostning i KRS nr. 4 (F).


Les svaret her

Beregning av minste tillatte låneavdrag

10. desember 2007

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 25.09.2007 svart på henvendelser fra GKRS og Norges Kommunerevisorforbund om forståelsen av bestemmelsen i kommuneloven § 50 nr. 7 om beregning av minste tillatte låneavdrag.

Les henvendelse fra GKRS
Les departementets brev herForvaltning og utskiftning av kommunens datautstyr

18. mai 2007

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) som ble fastsatt i desember 2009, gjennomgått uttalelser lagt ut under "Spørsmål og svar" som GKRS har gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4. Gjennomgangen viste at konklusjonen eller drøftelsen etter ny KRS nr. 4 (F) ville blitt vesentlig forskjellig for fire uttalelser. Disse er derfor tatt vekk fra nettsidene. Dette gjelder uttalelelsene om trafikksikring og parkanlegg fra 2006, om rassikring fra 2006, om utbedring av veier fra 2007 og om utskifting av datautstyr fra 2007.Utgifter ifm eiendomsskatteprosjekt Notodden kommune

11. mai 2007

Her ligger kun svaret da det er selvforklarende.

Spørsmål skille mellom drift og investering for bygdebokprosjekter

25. april 2007

Les spørsmål og svar

Spørsmål om regnskapsføring av swapsjon

26. oktober 2006

Les spørsmålet og svaret

Rassikring i Porsgrunnelva

18. oktober 2006

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) som ble fastsatt i desember 2009, gjennomgått uttalelser lagt ut under "Spørsmål og svar" som GKRS har gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4. Gjennomgangen viste at konklusjonen eller drøftelsen etter ny KRS nr. 4 (F) ville blitt vesentlig forskjellig for fire uttalelser. Disse er derfor tatt vekk fra nettsidene. Dette gjelder uttalelelsene om trafikksikring og parkanlegg fra 2006, om rassikring fra 2006, om utbedring av veier fra 2007 og om utskifting av datautstyr fra 2007.Enkelte problemstillinger i forhold til trafikksikringstiltak og parkanlegg

16. oktober 2006

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) som ble fastsatt i desember 2009, gjennomgått uttalelser lagt ut under "Spørsmål og svar" som GKRS har gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4. Gjennomgangen viste at konklusjonen eller drøftelsen etter ny KRS nr. 4 (F) ville blitt vesentlig forskjellig for fire uttalelser. Disse er derfor tatt vekk fra nettsidene. Dette gjelder uttalelelsene om trafikksikring og parkanlegg fra 2006, om rassikring fra 2006, om utbedring av veier fra 2007 og om utskifting av datautstyr fra 2007.Svar, om skille mellom drift og investering – enkelte problemstillinger

16. mai 2006

Svar til Åsnes kommune

Spørsmål om drift – investering fra Oslo kommune

13. februar 2006

Les spørsmålet fra Oslo kommune og svaret fra GKRS

Behandling av likvitetsreserven – nødvendige forskriftsendringer – Brev til KRD

6. januar 2006

Behandling av likvitetsreserven - nødvendige forskriftsendringer

Forslag om endring av reglene for beregning av oppspart avkastning

25. mai 2005

Les spørmål og svar

Fastsetting av avdrag på lån – ekstraordinær nedbetaling

24. august 2004

Les spørsmål og svar

Investeringsregnskap, hva kan føres her?

23. januar 2004

Les spørsmål og svar

Diverse spørsmål fra NKRF

29. september 2003

Les spørsmål og svar

Overføring av anleggsmidler fra en kommune til et kommunalt foretak

24. september 2003

Les spørsmål og svar

Bokføring av pensjonsutgifter i kommunene

4. september 2003

Les spørsmål og svar

Periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid

13. desember 2021
GKRS har mottatt en henvendelse med spørsmål om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid. Det følger av rammeverk for kommuneregnskapet at lønn og andre godtgjørelser skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. når den ansatte har levert de ytelsene som vedkommende […]
Les mer

Aktivering av nye fylkesveier – presisering

25. januar 2011

I etterkant av uttalelsen av 17.12.2010 om aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskaper, har GKRS blitt kjent med at det i tilknytning til enkelte av de veiene som ble overdratt forelå forskotteringer både fra andre og fra fylkeskommunene selv. Fagkomiteen i GKRS har derfor sett det som nødvendig å presisere at de veiene dette gjelder skal aktiveres tilsvarende gjenstående tilbakebetalingsforpliktelse, siden dette i realiteten representerer en anskaffelseskost for fylkeskommunene ved overtakelsen av veiene.


Les mer

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap

22. desember 2010

Som en følge av at fylkeskommunene overtok ansvaret for store deler av riksveinettet 1. januar 2010, overtok de også eierskapet til disse veiene. Veiene må følgelig aktiveres i fylkeskommunenes balanseregnskap. GKRS har vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved aktiveringen. GKRS vurdering er at det er stor usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse veiene og de konsekvenser verdsettelse av disse veiene kan ha for fylkeskommunenes økonomi. Av den grunn anbefaler GKRS at de fylkesveiene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 1. januar 2010, aktiveres i fylkeskommunenes balanser uten verdsettelse, dvs. til kroner 0,-.


Les mer

Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom

22. desember 2010

Dersom kommunen yter tilskudd i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler til tilskuddsmottaker, skal transaksjonen dekomponeres i en salgstransaksjon og en tilskuddstransaksjon. Fagkomiteen har på forespørsel fra en kommune vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved slik regnskapsføring. GKRS vurdering er at tilskudd gitt i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler skal regnskapsføres til virkelig verdi på overdragelsestidspunktet.


Les mer

Budsjettering og regnskapsføring av investeringer

5. mai 2010

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i et brev til Norges Kommunerevisorforbund av 7. april 2010 blant annet at investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig og at begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet gjelder differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammer eller -prosjekter.


Les mer

Tap på og omgjøring av sosiale utlån

5. mai 2010

GKRS har i brev av 5. mai 2010 svart henvendelse fra Hedmark Revisjon IKS om regnskapsføring av tap på sosiale utlån og omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag. GKRS uttaler at tap på sosiale utlån ikke skal regnskapsføres i drifts- eller investeringsregnskapet, men direkte mot egenkapitalen (kapitalkonto). Det samme gjelder som hovedregel også ved omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag.


Les mer

Skillet mellom vedlikehold og påkostning

7. mai 2008

GKRS har i brev av 24. april 2008 svart på henvendelse fra Norsk Vann BA om forståelsen av skillet mellom vedlikehold og påkostning i KRS nr. 4 (F).


Les mer

Beregning av minste tillatte låneavdrag

10. desember 2007

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 25.09.2007 svart på henvendelser fra GKRS og Norges Kommunerevisorforbund om forståelsen av bestemmelsen i kommuneloven § 50 nr. 7 om beregning av minste tillatte låneavdrag.


Les mer

Forvaltning og utskiftning av kommunens datautstyr

18. mai 2007

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) som ble fastsatt i desember 2009, gjennomgått uttalelser lagt ut under "Spørsmål og svar" som GKRS har gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4. Gjennomgangen viste at konklusjonen eller drøftelsen etter ny KRS nr. 4 (F) ville blitt vesentlig forskjellig for fire uttalelser. Disse er derfor tatt vekk fra nettsidene. Dette gjelder uttalelelsene om trafikksikring og parkanlegg fra 2006, om rassikring fra 2006, om utbedring av veier fra 2007 og om utskifting av datautstyr fra 2007.


Les mer
chevron-down