Høringsutkast (HU)

Forslag til standarder utarbeides etter initiativ fra styret. Utredningslederen, fagkomiteen og eventuelt arbeidsgrupper eller andre, står for selve utredningene. Et høringsutkast sendes på høring med minst 3 måneders høringsfrist, til høringsinstanser i og utenfor kommunesektoren.

Et høringsutkast (HU) er første trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. Et høringsutkast kan følges, men kan ikke anses som bindende tilsvarende en foreløpig standard (F) eller endelig standard (KRS). Et brudd på et høringsutkast, vil i de fleste tilfeller neppe bli ansett som brudd på god kommunal regnskapsskikk. I mange tilfeller vil likevel et høringsutkast være en videreføring av en utbredt god praksis, som likevel følges.

 Nærmere prosedyre for utarbeidelse av regnskapsstandarder kan leses her.

Aktuelle høringsutkast:

Høring – Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

Høringsfrist: 28. mai 2021

Høringssvar tidligere høringer:

Hørinsutkast som har endret status:
  • KRS 3: Lån – opptak, avdrag og refinansiering har fått status som endelig standard
  • KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet har fått status som endelig standard
  • KRS 9: Nedskriving av anleggsmidler har fått status som foreløpig standard
  • KRS 10: Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger har fått status som foreløpig standard
  • KRS 13: Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger har fått status som foreløpig standard