Høringsutkast (HU)

Forslag til standarder utarbeides etter initiativ fra styret. Et høringsutkast (HU) er første trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. Høringsutkast sendes på høring med minst 3 måneders høringsfrist, til høringsinstanser i og utenfor kommunesektoren.

Et høringsutkast kan følges, men kan ikke anses som bindende tilsvarende en foreløpig standard (F) eller endelig standard (KRS).  I mange tilfeller vil likevel et høringsutkast være en videreføring av en utbredt god praksis, som likevel følges.
Nærmere prosedyre for utarbeidelse av regnskapsstandarder kan leses her

Aktuelle høringsutkast

Ingen aktuelle høringsutkast

Høringssvar tidligere høringer:

KRS 2: Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter

Se mottatte høringssvar

KRS 4: Avgrensninger mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Se mottatte høringssvar

KRS 6: Noter og årsberetning

Se mottatte høringssvar

KRS 7: Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Se mottatte høringssvar

KRS 11: Finansielle eiendeler og forpliktelser

Se mottatte høringssvar

KRS 12: Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

Se mottatte høringssvar

KRS 13: Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Se mottatte høringssvar

Hørinsutkast som har endret status:

  • KRS 3: Lån – Opptak, avdrag og refinansiering har fått status som endelig standard
  • KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet har fått status som endelig standard
  • KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper og korr. av tidligere års feil har fått status som endelig standard
  • KRS 6: KRS 6: Noter og årsberetning har fått status som endelig standard
  • KRS 9: Nedskriving av anleggsmidler har fått status som endelig standard
chevron-down