Standarder etter gammel kommunelov

Standarder som var gjeldende frem til og med regnskapsåret 2019.

KRS 2: Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS 3: Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Les standarden i PDF-formatLes veiledning i pdf-formatLes oversendelsesbrev

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 7 (F): Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS 9: Nedskriving av anleggsmidler

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 10 (F): Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 12 (F): Interkommunale samarbeid etter kommuneloven

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev

KRS nr. 13 (F) : Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Les standarden i PDF-formatLes oversendelsesbrev
chevron-down