Nyhetssaker

Søk

Søk

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

30. juni 2022
Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere […]
Les mer

Oppdatering av notater

18. mai 2022
Styret i GKRS har fastsatt to nye oppdaterte notater. Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene. Regnskapsmessig behandling av valuta Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet. Les notatet […]
Les mer

Årsmelding 2021

18. mai 2022
Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den […]
Les mer

Oppdaterte notater

21. desember 2021
Styret i GKRS har fastsatt tre oppdaterte notater.  Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke Notatet omhandler regnskapsføringen av ulike typer overføringer fra kommunen til soknets organer som følger av kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirkes […]
Les mer

Periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid

13. desember 2021
GKRS har mottatt en henvendelse med spørsmål om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid. Det følger av rammeverk for kommuneregnskapet at lønn og andre godtgjørelser skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. når den ansatte har levert de ytelsene som vedkommende […]
Les mer

Rammeverk for kommuneregnskapet

30. september 2021
Styret i GKRS har fastsatt rammeverk for kommuneregnskapet. Rammeverket er revidert som følge av ny kommunelov og var på høring våren 2021. Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet, og det er der for få materielle endringer […]
Les mer

Oppdatert notat om videreutlån

29. september 2021
Styret i GKRS har fastsatt oppdatert notat om regnskapsføring av videreutlån. Notatet er oppdatert som følge av ny kommunelov, men det er også foretatt enkelte andre endringer. Notatet omhandler regnskapsføring av videreutlån, dvs. utlån finansiert med innlån etter kommuneloven § […]
Les mer

Årsmelding 2020

7. mai 2021
Aktiviteten i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ble sterkt preget av koronapandemien. Foreningen har likevel hatt en god aktivitet, som har vært preget av arbeid med fastsettelse av standard for konsolidert årsregnskap og revisjon av rammeverk for kommuneregnskapet. Foreløpig […]
Les mer

Endringer i KRS nr. 5 

4. mai 2021
Som et ledd i et arbeid med gjennomgang og oppdatering av notater utgitt av GKRS, er notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon» innarbeidet som vedlegg i KRS nr. 5 «Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere […]
Les mer

Oppdatert veileder til KRS nr. 4 og endringer i standarden

4. mai 2021
Veilederen til KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» er nå oppdatert i samsvar med standarden, som ble oppdatert i 2019. I forbindelse med oppdateringen er bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften § 2-8 om utbytte og uttak av kapital […]
Les mer
chevron-down