Årsmelding 2020

Aktiviteten i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ble sterkt preget av koronapandemien. Foreningen har likevel hatt en god aktivitet, som har vært preget av arbeid med fastsettelse av standard for konsolidert årsregnskap og revisjon av rammeverk for kommuneregnskapet. Foreløpig standard for konsolidert årsregnskap ble fastsatt i juni 2020 og revidert rammeverk for kommuneregnskapet ble sendt på høring i januar 2021. Det kan leses mer om aktiviteten i GKRS i årsmeldingen for 2020. Årsmeldingen ble fastsatt på foreningens årsmøte 29. april 2021 og består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

Les årsmeldingen her