Tilleggsskatt og tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon

Som følge av ny skatteforvaltningslov innføres det tilleggsskatt på merverdiavgiftskompensasjonsområdet fra 2017. Fagkomiteen har vurdert hvorvidt tilleggsskatt skal føres i drifts- eller investeringsregnskapet. Tilleggsskatt skal etter fagkomiteens vurdering utgiftsføres i driftsregnskapet. Det vises bl.a. til at erstatning for feil anvendelse av anskaffelsesreglene iht. KRS 2 vil være en driftsutgift.

Fagkomiteen har også vurdert regnskapsføring av tilbakebetaling av feilaktig mottatt kompensasjon. Fagkomiteen kom til at slik tilbakebetaling representerer en feil i tidligere års regnskap, da det ved opprinnelig inntektsføring av kompensasjonen var gjort en feilaktig vurdering av en inntekt. Tilbakebetalingen regnskapsføres derfor som retting av tidligere års feil, dvs. som en vanlig transaksjon. Det innebærer bl.a. at tilbakebetaling av momskompensasjon knyttet til investeringer, utgiftsføres i investeringsregnskapet.

Aktivering av nye fylkesveier – presisering

I etterkant av uttalelsen av 17.12.2010 om aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskaper, har GKRS blitt kjent med at det i tilknytning til enkelte av de veiene som ble overdratt forelå forskotteringer både fra andre og fra fylkeskommunene selv. Fagkomiteen i GKRS har derfor sett det som nødvendig å presisere at de veiene dette gjelder skal aktiveres tilsvarende gjenstående tilbakebetalingsforpliktelse, siden dette i realiteten representerer en anskaffelseskost for fylkeskommunene ved overtakelsen av veiene.

Les hele uttalelsen her

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap

Som en følge av at fylkeskommunene overtok ansvaret for store deler av riksveinettet 1. januar 2010, overtok de også eierskapet til disse veiene. Veiene må følgelig aktiveres i fylkeskommunenes balanseregnskap. GKRS har vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved aktiveringen. GKRS vurdering er at det er stor usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse veiene og de konsekvenser verdsettelse av disse veiene kan ha for fylkeskommunenes økonomi. Av den grunn anbefaler GKRS at de fylkesveiene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 1. januar 2010, aktiveres i fylkeskommunenes balanser uten verdsettelse, dvs. til kroner 0,-.

Les uttalelsen her

Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom

Dersom kommunen yter tilskudd i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler til tilskuddsmottaker, skal transaksjonen dekomponeres i en salgstransaksjon og en tilskuddstransaksjon. Fagkomiteen har på forespørsel fra en kommune vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved slik regnskapsføring. GKRS vurdering er at tilskudd gitt i form av vederlagsfri overdragelse av anleggsmidler skal regnskapsføres til virkelig verdi på overdragelsestidspunktet.

Les hele uttalelsen her

Budsjettering og regnskapsføring av investeringer

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i et brev til Norges Kommunerevisorforbund av 7. april 2010 blant annet at investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig og at begrepene udekket og udisponert i investeringsregnskapet gjelder differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammer eller -prosjekter.

 Les departementets brev her