Periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid

GKRS har mottatt en henvendelse med spørsmål om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid. Det følger av rammeverk for kommuneregnskapet at lønn og andre godtgjørelser skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. når den ansatte har levert de ytelsene som vedkommende er forpliktet til i henhold til arbeidsavtalen. GKRS’ vurdering er at utnyttelse av den fleksibilitet i avvikling av arbeidstiden, som er en regulert del av lønnssystemet i kommunene, ikke har regnskapsmessig betydning for hvorvidt en ansatt har levert de ytelsene som vedkommende er forpliktet til i henhold til arbeidsavtalen. Rammeverkets drøftelse av tidspunkt for regnskapsføring av lønn og godtgjørelser tilsier derfor ikke at denne type avvik fra normal arbeidstid skal periodiseres i kommuneregnskapet.

Les svaret her

Skille mellom vedlikehold og påkostning ved ledningsfornyelse

GKRS har mottatt en henvendelse fra Norsk Vann om forståelsen av KRS nr. 4 knyttet til skillet mellom vedlikehold og påkostning ved ledningsfornyelse, herunder om en uttalelse fra GKRS i 2008 fremdeles kan legges til grunn. GKRS legger til grunn at gjeldende lov, forskrift og standarder innebærer at tiltak som vurderes som vedlikehold føres i driftsregnskapet, mens tiltak som vurderes som påkostning skal føres i investeringsregnskapet. Med påkostning forstås utgifter til tiltak som fører et varig driftsmiddel til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da det opprinnelig ble anskaffet av kommunen. GKRS kan imidlertid ikke gjøre en konkret vurdering av hvilke tiltak knyttet til ledningsnett for vann og avløp som vil regnes som henholdsvis vedlikehold og påkostning. Det må gjøres en konkret vurdering av det enkelte tiltak . Vurderingen gjøres med bakgrunn i de momenter som er omtalt i standarden og veiledningen, og vil ofte innebære skjønnsmessige vurderinger.

Les hele svaret her

Tilleggsskatt og tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon

Som følge av ny skatteforvaltningslov innføres det tilleggsskatt på merverdiavgiftskompensasjonsområdet fra 2017. Fagkomiteen har vurdert hvorvidt tilleggsskatt skal føres i drifts- eller investeringsregnskapet. Tilleggsskatt skal etter fagkomiteens vurdering utgiftsføres i driftsregnskapet. Det vises bl.a. til at erstatning for feil anvendelse av anskaffelsesreglene iht. KRS 2 vil være en driftsutgift.

Fagkomiteen har også vurdert regnskapsføring av tilbakebetaling av feilaktig mottatt kompensasjon. Fagkomiteen kom til at slik tilbakebetaling representerer en feil i tidligere års regnskap, da det ved opprinnelig inntektsføring av kompensasjonen var gjort en feilaktig vurdering av en inntekt. Tilbakebetalingen regnskapsføres derfor som retting av tidligere års feil, dvs. som en vanlig transaksjon. Det innebærer bl.a. at tilbakebetaling av momskompensasjon knyttet til investeringer, utgiftsføres i investeringsregnskapet.

Aktivering av nye fylkesveier – presisering

I etterkant av uttalelsen av 17.12.2010 om aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskaper, har GKRS blitt kjent med at det i tilknytning til enkelte av de veiene som ble overdratt forelå forskotteringer både fra andre og fra fylkeskommunene selv. Fagkomiteen i GKRS har derfor sett det som nødvendig å presisere at de veiene dette gjelder skal aktiveres tilsvarende gjenstående tilbakebetalingsforpliktelse, siden dette i realiteten representerer en anskaffelseskost for fylkeskommunene ved overtakelsen av veiene.

Les hele uttalelsen her

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap

Som en følge av at fylkeskommunene overtok ansvaret for store deler av riksveinettet 1. januar 2010, overtok de også eierskapet til disse veiene. Veiene må følgelig aktiveres i fylkeskommunenes balanseregnskap. GKRS har vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved aktiveringen. GKRS vurdering er at det er stor usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse veiene og de konsekvenser verdsettelse av disse veiene kan ha for fylkeskommunenes økonomi. Av den grunn anbefaler GKRS at de fylkesveiene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 1. januar 2010, aktiveres i fylkeskommunenes balanser uten verdsettelse, dvs. til kroner 0,-.

Les uttalelsen her