Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 24. og 25. oktober 2018

19. desember 2018

Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 24.-25. oktober 2018.
Fagkomiteen drøftet faglige prioriteringer for 2019. Oppdatering av de kommunale regnskapsstandardene som følge av ny kommunelov vil være i hovedfokus i 2019. Som ledd i dette drøftet fagkomiteen hvordan dette arbeidet skal organiseres.

Kommuneregnskapets rammeverk
Fagkomiteen fortsatte arbeidet med oppdatering av rammeverksnotatene.

Det var særlig omtalen av de grunnleggende regnskapsprinsippene som var gjenstand for drøfting i møtet. Da de ulike notatene slås sammen, vil en del gjentakelser kunne unngås. Anordningsprinsippet vurderes særskilt opp mot forarbeidene.

Kapitlet om grunnleggende sammenhenger omarbeides slik at en ender opp med «kretsløpene».

Finansielle instrumenter
Fagkomiten fortsatte arbeidet med oppdatering av KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Det ble spesielt jobbet videre med innretningen av sikringsreglene, herunder hva som kan være et sikringsinstrument.

Et annet spørsmål som ble drøftet var hvorvidt forankring i kommunens finansreglement skal være et vilkår for å kunne bruke sikringsbokføring. Vurderingen er at dette vil være for strengt, da det bør være hvorvidt det reelt sett foreligger en økonomisk sikring som er avgjørende.

chevron-down