Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 29. november 2018

19. desember 2018

Det siste fagkomitemøte i 2018 ble avholdt 29. november. Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet.
Fagkomiteen behandlet forslag til faglige prioriteringer for 2019, hvor oppdatering av de kommunale regnskapsstandardene vil være hovedfokus. Det legges også opp til å starte opp arbeid med standard om konsolidert regnskap.

Kommuneregnskapets rammeverk
Fagkomiteen fortsatte arbeidet med oppdatering av rammeverksnotatene. Det er et omfattende arbeid og tar følgelig en del tid. Det legges trolig opp til at også dagens inntekts- og utgiftsnotater innarbeides i rammeverket, slik at alt samles i ett dokument.

Fagkomiteen drøftet særlig omtalen av handlingsreglene og bakgrunnen for disse, herunder «det finansielle ansvarsprinsipp» og det som ofte omtales som «formuesbevaringsprinsippet».

Finansielle instrumenter
Arbeidet med oppdatering av KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser nærmer seg sluttføring, så langt det lar seg gjøre før forskrifter til ny kommunelov er klare. Det vil bli vurdert hvorvidt revidert standard skal sendes på høring basert på høringsutkast til nye forskrifter, eller hvorvidt en skal avvente at forskriftene er fastsatt.

chevron-down