Høringsutkast til revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser

14. februar 2019

GKRS har foretatt en gjennomgang av KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser, og sender med dette forslag til revidert standard på høring. På bakgrunn av høringen vil GKRS vurdere om KRS nr. 11 skal gjøres om til endelig standard.

Gjeldende KRS nr. 11 ble fastsatt som foreløpig standard i mai 2014. Høringsutkastet innebærer en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere og mer kompliserte forhold. Videre er det gjort en del endringer som skal klargjøre reglene om sikringsbokføring. Høringsutkastet er basert på ny kommunelov og forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift, som for tiden er på høring. Eventuelle endringer i endelig forskrift sammenlignet med foreliggende forslag, kan innebære behov for endringer også i KRS nr. 11. Standarden sendes på høring med det forbehold som ligger i dette.

Høringsfrist er 10. mai 2019.

Les høringsutkastet her

Les høringsbrevet her

chevron-down