Notat – Selvkost i kommuneregnskapet

7. mai 2018

For en rekke kommunale betalingstjenester utgjør kostnadene ved å produsere tjenesten – kommunens selvkost en øvre grense for hva kommunen kan ta i gebyr for tjenesten. I dette notatet drøfter GKRS hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap. Notatet drøfter ikke hvordan selvkost beregnes, men henviser til sentrale retningslinjer på området.

Les notatet

chevron-down