Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 4. januar 2018

27. august 2018

Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 4. januar 2018.

Fagkomiteens arbeidsplan for 2018
Arbeidsplanen for 2018 vil i stor grad avhenge av framdriften i behandlingen av ny kommunelov og påfølgende forskriftsarbeid. Viktige saker som er prioritert i 2018 er gjennomgang av KRS nr. 11 (F) «Finansielle eiendeler og forpliktelser» og rammeverksnotatene.

Gjennomgang av KRS nr. 6 Noter og årsberetning
Fagkomiteen avsluttet sitt arbeid med gjennomgang av KRS nr. 6 Noter og årsberetning og omgjøring av standarden til endelig. I omarbeidet standard tas inn noter omtalt i notater fra GKRS. Videre gjøres det forenklinger i kravene til innhold i noter på enkelte områder. Dette gjelder spesielt note om bruk av og avsetning til fond og note om langsiktig gjeld.
KRS nr. 6 ble fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard av styret 19. januar 2018, med virkning fra regnskapsåret 2018.

Notat om selvkost i kommuneregnskapet
Fagkomiteen jobbet videre med notat om selvkost i kommuneregnskapet. Notatet skal drøfte hvordan selvkostbestemmelsene påvirker kommuneregnskapet, og tar for seg sentrale forskjeller mellom kommuneregnskapets bestemmelser og selvkostreglene.

chevron-down