Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 5. og 6. juni 2018

27. august 2018

Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 5.-6. juni 2018.

Rammeverksnotatene

I tilknytning til denne saken presenterte Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arbeidet med forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS).
Fagkomiteen fortsatte diskusjonene fra forrige møte om oppbygging og struktur på rammeverksnotatene, samt prinsipper som legges til grunn for gjennomgangen etter ny kommunelov. Et spørsmål er hvordan en skal forholde seg til forarbeidene til gammel lov. Så langt råd er bør notatene rendyrke det som gjelder økonomibestemmelsene i ny lov, mens «det gamle» kuttes ned. En utfordring er imidlertid at regnskapssystemet som sådan ikke er utredet i NOU 2016:4 eller Prop 46 L (2017-2018). Siste utredning av det kommunale regnskapssystemet er Ot.prp. 43 (1999-2000).

Vurdering av status på KRS-ene

Fagkomiteen konkluderte med at det ikke grunnlag for å omgjøre foreløpige standarder til endelige i 2018, utover det som allerede ligger i prioriteringslista.

Ajourhold av standarder og notater

Fagkomiteen identifiserte noen mindre justeringer i KRS nr. 5 og et par notater. Disse justeringene ble fastsatt av styret 18. juni.

Leieavtaler

Fagkomiteen fikk i tilknytning til saken en presentasjon fra Deloitte om endringer i regnskapsføring av leieavtaler i privat sektor, internasjonalt og nasjonalt.
KRS nr. 8 Leieavtaler ble fastsatt i 2006, og har kun vært gjenstand for mindre endringer. Uavhengig av ny kommunelov, er det derfor behov for en gjennomgang av standarden. Av spørsmål som vil bli vurdert i gjennomgangen, noterte fagkomiteen bl.a. følgende:

  • Vurdere behov for å utvide virkeområdet til å omfatte tilfeller der kommunen er utleier.
  • Muligheter for forenklinger, f.eks. i tråd med forenklinger i den statlige regnskapsstandarden SRS 13.
  • Unntak for små leieavtaler.
  • Regulering av framleie.
chevron-down