Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap

Som en følge av at fylkeskommunene overtok ansvaret for store deler av riksveinettet 1. januar 2010, overtok de også eierskapet til disse veiene. Veiene må følgelig aktiveres i fylkeskommunenes balanseregnskap. GKRS har vurdert hvilke verdier som skal legges til grunn ved aktiveringen. GKRS vurdering er at det er stor usikkerhet knyttet til verdsettelsen av disse veiene og de konsekvenser verdsettelse av disse veiene kan ha for fylkeskommunenes økonomi. Av den grunn anbefaler GKRS at de fylkesveiene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 1. januar 2010, aktiveres i fylkeskommunenes balanser uten verdsettelse, dvs. til kroner 0,-.

Les uttalelsen her