Årsmelding 2021

18. mai 2022

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 5. mai 2022 fastsatte foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021. En vesentlig del av den faglige aktiviteten i 2021 var knyttet til revidert rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i september. Videre ble veileder til KRS nr. 4 og flere notater oppdatert. Det ble også satt i gang arbeid med notater om investeringer i digitale løsninger og dekomponering av anleggsmidler, som forventes fastsatt i andre halvår 2022.

Les årsmeldingen her

chevron-down