Fagkomiteens møte 8. januar 2020

Fagkomiteens første møte i 2020 ble avhold 8. januar. Her gis en kort orientering om de sakene som ble behandlet.

Fagkomiteens arbeidsplan for 2020

De faglige prioriteringene for 2020 ble fastsatt av styret i desember 2019:

  • Sluttføring av rammeverket
  • Sluttføre standard om konsolidert årsregnskap
  • Oppdatere KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
  • Anskaffelser av IT-løsninger mv.
  • Dekomponering av anleggsmidler

Fagkomiteen fastsatte planer for når de ulike sakene skal behandles og framdriftsplan for prioriteringene.

Konsolidert årsregnskap

Fagkomiteen avsluttet sitt arbeid høringsutkast til kommunal regnskapsstandard om konsolidert årsregnskap. Konsolidert årsregnskap, som innføres fra regnskapsåret 2020, er et samlet regnskap for regnskapsenhetene som er en del av kommunen som juridisk enhet, herunder kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt.
En av de mest sentrale problemstillingene i høringsutkastet er håndtering av interne transaksjoner som føres i driftsregnskapet hos den ene parten og investeringsregnskapet hos den andre. Eliminering av slike interne transaksjoner vil medføre resultateffekter i både drifts- og investeringsregnskapet. Fagkomiteen konkluderte med å anbefale at det gis et unntak fra elimineringsplikten for slike interne transaksjoner.
Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap ble fastsatt av styret 17. januar 2020, og sendt på høring med høringsfrist 1. juni 2020.