Oppdatering av KRS-ene til ny kommunelov

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Følgende standarder er oppdatert nå:

Oppdateringen som er foretatt er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift. De øvrige standardene er under arbeid og forventes fastsatt i løpet av året.

Les oversendelsesbrevet her