Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 24. og 25. april 2018

27. august 2018

Her gis en kort orientering om saker som ble behandlet på fagkomiteens møte 24. og 25. april 2018.

Finansielle eiendeler og forpliktelser
KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser ble fastsatt som foreløpig standard i 2014. Standarden blir nå gjennomgått med tanke på omgjøring til endelig standard og oppdatering etter ny kommunelov.
Fagkomiteen gjorde en foreløpig vurdering av aktuelle områder for gjennomgang. Et innspill er at standarden kan oppleves som for kompleks for små kommuner med enkle forhold. En mulig løsning på det kan være å bygge opp standarden og/eller veiledningen i moduler.
Fagkomiteen jobber videre med standarden. Endringer som ikke er nødvendige på kort sikt vil ikke bli gjort før ny kommunelov trer i kraft.

Ajourhold KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
Fagkomiteen vurderte noen innspill til KRS nr. 3 og vurderte mulige endringer i standarden.  Det ble konkludert med at det gjøres visse presiseringer for å klargjøre gjeldende forståelse av bestemmelsene i kommuneloven om betaling av minimumsavdrag.

Selvkost i kommuneregnskapet
Fagkomiteen sluttførte arbeidet med et notat om selvkost i kommuneregnskapet. Notatet, som ble fastsatt av styret 3. mai, drøfter hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap.

Rammeverksnotatene
Rammeverksnotatene beskriver det kommunale regnskapssystemet og de grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene. Notatene skal oppdateres som følge av ny kommunelov. Fagkomiteen drøftet i hovedsak hvordan gjennomgangen skal legges opp og mulige endringer i strukturen på notatene. Det legges opp til at notatet om regnskapsmessige sammenhenger innarbeides i selve rammeverksnotatet, men at dette deles i en overordnet del og en mer konkret del. Notatene om periodisering av henholdsvis inntekter og utgifter beholdes.

chevron-down